1 Ruka Gospodnja dođe nada me, i Gospod me izvede u duhu, i postavi me usred polja, koje bijaše puno kosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I provede me pokraj njih unaokolo, i gle, bijaše ih vrlo mnogo u polju, i gle, bijahu vrlo suhe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I reče mi: sine čovječji, hoće li oživjeti ove kosti? A ja rekoh: Gospode Gospode, ti znaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Tada mi reče: prorokuj za te kosti, i kaži im: suhe kosti, čujte riječ Gospodnju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ovako govori Gospod Gospod ovijem kostima: gle, ja ću metnuti u vas duh, i oživjećete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I metnuću na vas žile, i obložiću vas mesom, i navući ću na vas kožu, i metnuću u vas duh, i oživjećete, i poznaćete da sam ja Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Tada stadoh prorokovati, kako mi se zapovjedi; a kad prorokovah nasta glas, i gle potres, i kosti se pribirahu svaka ka svojoj kosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I pogledah, i gle, po njima izidoše žile i meso, i ozgo se koža navuče; ali duha ne bješe u njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Tada mi reče: prorokuj duhu, prorokuj, sine čovječji, i reci duhu: ovako veli Gospod Gospod: od četiri vjetra dođi, duše, i duni na ove pobijene da ožive.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I prorokovah, kako mi se zapovjedi, i uđe u njih duh, i oživješe, i stadoše na noge, bješe vojska vrlo velika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Tada mi reče: sine čovječji, ove su kosti sav dom Izrailjev; gle, govore: posahnuše kosti naše i prođe nadanje naše, propadosmo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Zato prorokuj, i kaži im: ovako veli Gospod Gospod: evo, ja ću otvoriti grobove vaše, i izvešću vas iz grobova vaših, narode moj, i dovešću vas u zemlju Izrailjevu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I poznaćete da sam ja Gospod, kad otvorim grobove vaše, i izvedem vas iz grobova vaših, narode moj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I metnuću duh svoj u vas da oživite, i naseliću vas u vašoj zemlji, i poznaćete da ja govorim i činim, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ti, sine čovječji, uzmi jedno drvo, i napiši na njemu: Judi i sinovima Izrailjevijem, drugovima njegovijem. Pa onda uzmi drugo drvo, i na njemu napiši: Josifu drvo Jefremovo i svega doma Izrailjeva, drugova njegovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I sastavi ih jedno s drugim da budu kao jedno u tvojoj ruci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I kad ti reku sinovi tvoga naroda govoreći: hoćeš li nam kazati šta ti je to?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Reci im: ovako veli Gospod Gospod: evo, ja ću uzeti drvo Josifovo, što je u Jefremovoj ruci, i plemena Izrailjevijeh, drugova njegovijeh, i sastaviću ga s drvetom Judinijem, i načiniću od njih jedno drvo, i biće jedno u mojoj ruci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I drveta, na kojima napišeš, neka ti budu u ruci pred njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I reci im: ovako veli Gospod Gospod: evo, ja ću uzeti sinove Izrailjeve iz naroda u koje otidoše, i sabraću ih otsvuda, i dovešću ih u zemlju njihovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I načiniću od njih jedan narod u zemlji, na gorama Izrailjevijem, i jedan će car biti car svjema njima, niti će više biti dva naroda, niti će više biti razdijeljeni u dva carstva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I neće se više skvrniti gadnijem bogovima svojim ni gnusobama svojim niti kakijem prijestupima svojim, i izbaviću ih iz svijeh stanova njihovijeh u kojima griješiše, i očistiću ih, i oni će mi biti narod i ja ću im biti Bog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I sluga moj David biće im car, i svi će imati jednoga pastira, i hodiće po mojim zakonima, i uredbe će moje držati i izvršivati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I sjedjeće u zemlji koju dadoh sluzi svojemu Jakovu, u kojoj sjedješe oci vaši; u njoj će sjedjeti oni i sinovi njihovi i sinovi sinova njihovijeh dovijeka, i David sluga moj biće im knez dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I učiniću s njima zavjet mirni, biće vječan zavjet s njima, i utvrdiću ih i umnožiću ih, i namjestiću svetinju svoju usred njih navijek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I šator će moj biti kod njih, i ja ću im biti Bog i oni će mi biti narod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I narod će poznati da sam ja Gospod koji posvećujem Izrailja, kad svetinja moja bude usred njih dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga