1 Opet dvanaeste godine, dvanaestoga mjeseca, prvoga dana, dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Sine čovječji, nariči za Faraonom carem Misirskim, i reci mu: ti si kao lavić među narodima i kao zmaj u moru, i prolaziš rijeke svoje i mutiš vodu nogama svojim i gaziš po rijekama njezinijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ovako veli Gospod Gospod: razapeću ti mrežu svoju sa zborom mnogih naroda, i izvući će te u mojoj mreži.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I ostaviću te na zemlji, i baciću te u polje, i pustiću sve ptice nebeske da sjedaju na te, i nasitiću tobom zvijeri sa sve zemlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I razmetnuću meso tvoje po gorama i napuniću doline gomilama od tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I zemlju gdje plivaš napojiću krvlju tvojom do vrh gora, i potoci će biti puni tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I kad te ugasim, zastrijeću nebo, i zvijezde na njemu pomračiti, sunce ću zakloniti oblakom, i mjesec neće svijetliti svjetlošću svojom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Sva ću svijetla vidjela na nebu pomračiti za tobom, i pustiću tamu na tvoju zemlju, govori Gospod Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I ustrašiću srce mnogih naroda kad objavim propast tvoju među narodima, po zemljama kojih ne znaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I udiviću tobom mnoge narode, i carevi će se njihovi zgroziti od tebe, kad mahnem mačem svojim pred njima, i drktaće svaki čas svaki za dušu svoju u dan kad padneš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jer ovako veli Gospod Gospod: mač cara Vavilonskoga doći će na te.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Mačevima junačkim povaljaću mnoštvo tvoje, mačevima najljućih između naroda; oni će razoriti ponos Misiru, i sve će se mnoštvo njegovo potrti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I potrću svu stoku njegovu pokraj velikih voda, te ih neće više mutiti noga čovječija niti će ih papak od kake životinje mutiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Tada ću stišati vodu njihovu, i učiniću da potoci njihovi teku kao ulje, govori Gospod Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Kad opustim zemlju Misirsku i ona bude bez svega što je u njoj, i pobijem sve koji žive u njoj, tada će poznati da sam ja Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ovo je naricanje što će se naricati; tako će naricati kćeri narodne, za Misirom i za svijem mnoštvom njegovijem naricaće, govori Gospod Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Potom dvanaeste godine, petnaesti dan istoga mjeseca, dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Sine čovječji, nariči za mnoštvom Misirskim, i svali njih i kćeri jakih naroda u najdonji kraj zemlje s onima koji slaze u jamu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Od koga si ljepši? siđi i lezi s neobrezanima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Pašće posred pobijenijeh mačem, mač je dat, vucite ga i sve mnoštvo njegovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Govoriće mu najhrabriji junaci isred groba s pomoćnicima njegovijem, koji sidoše i leže neobrezani, pobijeni mačem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ondje je Asirac i sav zbor njegov, grobovi su mu oko njega, svi su pobijeni, pali od mača.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Grobovi su mu u dnu jame, a zbor mu je oko njegova groba; svi su pobijeni, pali od mača, koji zadavahu strah zemlji živijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ondje je Elam i sve mnoštvo njegovo oko njegova groba; svi su pobijeni, pali od mača, koji sidoše neobrezani na najdonji kraj zemlje, koji zadavahu strah zemlji živijeh; i nose sramotu svoju s onima koji slaze u jamu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Među pobijenima namjestiše postelju njemu i svemu mnoštvu njegovu, grobovi su mu oko njega, svi su neobrezani pobijeni mačem, koji zadavahu strah zemlji živijeh; i nose sramotu svoju s onima koji slaze u jamu, metnuti su među pobijene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Ondje je Meseh, Tuval i sve mnoštvo njegovo, grobovi su mu oko njega, svi su neobrezani pobijeni mačem, koji zadavahu strah zemlji živijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Ali ne leže među junacima koji padoše između neobrezanijeh, koji sidoše u grob s oružjem svojim, i metnuše mačeve pod glave svoje, i bezakonje njihovo leži na kostima njihovijem, ako i bijahu junaci strašni na zemlji živijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I ti ćeš se satrti među neobrezanima, i ležaćeš kod pobijenijeh mačem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Ondje je Edom, carevi njegovi i svi knezovi njegovi, koji su sa silom svojom metnuti među pobijene mačem; leže među neobrezanima i s onima koji sidoše u jamu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Ondje su svi knezovi sjeverni i svi Sidonci, koji sidoše k pobijenima sa strahom svojim, stideći se sile svoje; i leže neobrezani s onima koji su pobijeni mačem, i nose sramotu svoju s onima koji sidoše u jamu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Njih će vidjeti Faraon, i utješiće se za svijem mnoštvom svojim, Faraon i sva vojska njegova, pobijeni mačem, govori Gospod Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Jer zadadoh svoj strah zemlji živijeh, i Faraon će i sve mnoštvo njegovo ležati među neobrezanima s onima koji su pobijeni mačem, govori Gospod Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga