1 Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I ti, sine čovječji, nariči za Tirom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I reci Tiru, koji stoji na ulasku morskom, koji trguje s narodima na mnogim ostrvima: ovako veli Gospod Gospod: Tire, ti govoraše: ja sam sasvijem lijep.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Međe su ti u srcu morskom; koji te zidaše, načiniše te sasvijem lijep.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Od jela Senirskih gradiše ti daske, kedre s Livana uzimaše da ti grade stupove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Od hrastova Vasanskih gradiše ti vesla, sjedišta ti gradiše od slonove kosti i od šimšira s ostrva Kitejskih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Tanko platno Misirsko izmetano razapinjao si da su ti jedra; porfirom i skerletom s ostrva Eliskih pokrivao si se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Stanovnici Sidonski i Arvadski bijahu ti veslari; mudarci tvoji, Tire, što bijahu u tebi, bijahu ti krmari.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Starješine i mudarci Gevalski opravljahu u tebi što bi ti se pokvarilo; sve lađe morske i lađari bijahu u tebi trgujući s tobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Persijanci i Ludeji i Puteji bijahu u vojsci tvojoj tvoji vojnici; štitove i šljemove vješahu u tebi; oni te ukrašavahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Sinovi Arvadski s tvojom vojskom bijahu na zidovima tvojim unaokolo, i Gamadeji bijahu u kulama tvojim, štitove svoje vješahu na zidovima tvojim unaokolo, oni ti dovršivahu ljepotu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Tarsis trgovaše s tobom mnogim svakojakim blagom; sa srebrom, s gvožđem, s kositerom i s olovom dolažahu na sajme tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Javan, Tuval i Meseh bijahu tvoji trgovci; s dušama ljudskim i sudima mjedenijem dolažahu na sajme tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A koji su od doma Togarmina, s konjma i konjicima i mazgama dolažahu na sajme tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Sinovi Dedanovi bijahu trgovci tvoji, mnogih ostrva trgovina bijaše u tvojim rukama; kosti slonove i drvo evenovo donošahu ti u promjenu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Sirija trgovaše s tobom mnoštvom djela tvojih, dolažaše na sajme tvoje sa smaragdom i porfirom i uzvodom i tankim platnom, i koralom i ahatom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Juda i zemlja Izrailjeva bijahu tvoji trgovci, dolažahu na sajme tvoje sa pšenicom Minitskom i Finičkom i medom i uljem i balsamom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Damasak trgovaše s tobom mnoštvom djela tvojih, mnoštvom svakoga blaga, vinom Helvonskim i bijelom vunom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I Dan i Javan i Mosel dolažahu na sajme tvoje; urađeno gvožđe i kasiju i cimet mijenjahu s tobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Dedan trgovaše s tobom skupocjenijem prostirkama za kola.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Arapi i svi knezovi Kidarski trgovahu s tobom; s jaganjcima i ovnovima i jarcima dolažahu na sajme tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Trgovci Savski i Ramski trgovahu s tobom; dolažahu na sajme tvoje sa svakojakim mirisima i svakojakim dragim kamenjem i zlatom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Haran i Kana i Eden, trgovci Savski, Asur i Hilmad trgovahu s tobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ti trgovahu s tobom svakojakim stvarima, porfirom i uzvodom i kovčezima bogatijeh nakita, koji se svezivahu užima i bijahu od kedra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Lađe Tarsiske bijahu prve u tvojoj trgovini, i ti bijaše veoma pun i veoma slavan u srcu morskom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Veslari tvoji odvezoše te na pučinu; vjetar istočni razbi te usred mora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Blago tvoje i sajmi tvoji, trgovina tvoja, lađari tvoji i krmari tvoji i koji opravljahu kvarne lađe tvoje, i trgovci tvoji i svi vojnici tvoji i sav narod što bješe u tebi pašće u srce moru kad ti propadneš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Od vike tvojih krmara uskolebaće se vali morski.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I izaći će iz lađa svojih svi veslari, lađari, svi krmari morski, i staće na zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I povikaće za tobom iza glasa i zaridati gorko, i posuće prahom glave svoje i po pepelu će se valjati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I za tobom će se načiniti ćelavi, i pripasaće kostrijet, i plakaće za tobom gorko iz srca, i gorko će ridati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I za tobom će zapijevati u žalosti svojoj i naricaće za tobom: ko je bio kao Tir, oboreni usred mora?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Kad izlažahu trgovi tvoji iz mora, sitio si mnoge narode, mnoštvom svojega bogatstva i trgovine svoje obogaćavao si careve zemaljske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Kad te razbi more na dubokoj vodi, trgovina tvoja i sav narod tvoj u tebi pade.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Svi ostrvljani prepadoše se od tebe, i carevi njihovi uzdrktaše se i preblijediše u licu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Trgovci po narodima zazviždaše nad tobom: postao si strahota, i neće te biti dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga