1 A jedanaeste godine prvi dan mjeseca dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Sine čovječji, što Tir govori za Jerusalim: ha, ha! razbiše se vrata narodima, obratiše se k meni, napuniću se kad opustje;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Zato ovako veli Gospod Gospod: evo mene na te, Tire, i dovešću mnoge narode na te kao da bih doveo more s valima njegovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I oni će obaliti zidove Tirske i kule u njemu raskopati, i omešću prah njegov i pretvoriću ga u go kamen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I postaće mjesto da se razastiru mreže usred mora, jer ja govorih, veli Gospod Gospod, i biće grabež narodima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I kćeri njegove po polju izginuće od mača, i poznaće da sam ja Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jer ovako veli Gospod Gospod: evo, ja ću dovesti na Tir Navuhodonosora cara Vavilonskoga sa sjevera, cara nad carevima, s konjma i s kolima i s konjicima i s vojskama i mnogim narodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Kćeri tvoje po polju pobiće mačem, i načiniće prema tebi kule, i iskopaće opkope prema tebi, i podignuće prema tebi štitove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I namjestiće ubojne sprave prema zidovima tvojim, i razvaliće kule tvoje oružjem svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Od mnoštva konja njegovijeh pokriće te prah, od praske konjika i točkova i kola zatrešće se zidovi tvoji, kad stane ulaziti na tvoja vrata kao što se ulazi u grad isprovaljivan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Kopitama konja svojih izgaziće sve ulice tvoje, pobiće narod tvoj mačem, i stupovi sile tvoje popadaće na zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I poplijeniće blago tvoje i razgrabiti trg tvoj, i razvaliće zidove tvoje i lijepe kuće tvoje razoriti, i kamenje tvoje i drva tvoja i prah tvoj baciće u vodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I prekinuću jeku pjesama tvojih, i glas kitara tvojih neće se više čuti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I učiniću od tebe go kamen, bićeš mjesto gdje se razastiru mreže, nećeš se više sazidati; jer ja Gospod govorih, veli Gospod Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ovako veli Gospod Gospod Tiru: neće li se zadrmati ostrva od praske padanja tvojega, kad zajaoču ranjenici, kad pokolj bude u tebi?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Svi će knezovi morski sići s prijestola svojih i skinuće sa sebe plašte i svući sa sebe vezene haljine, i obući će se u strah; sjedeće na zemlji, i drktaće svaki čas i čuditi se tebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I naricaće za tobom i govoriće ti: kako propade, slavni grade! u kom življahu pomorci, koji bijaše jak na moru, ti i stanovnici tvoji, koji strah zadavahu svjema koji življahu u tebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Sad će se uzdrhtati ostrva kad padneš, i smešće se ostrva po moru od propasti tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Jer ovako veli Gospod Gospod: kad te učinim pustijem gradom, kao što su gradovi u kojima se ne živi, kad pustim na te bezdanu, i velika te voda pokrije,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I kad te svalim s onima koji slaze u jamu k starom narodu, i namjestim te na najdonjim krajevima zemlje, u pustinji staroj s onima koji slaze u jamu, da se ne živi u tebi, tada ću opet postaviti slavu u zemlji živijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Učiniću da budeš strahota kad te nestane, i tražiće te i nećeš se naći dovijeka, govori Gospod Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga