1 Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Šta hoćete vi koji govorite priču o zemlji Izrailjevoj govoreći: oci jedoše kiselo grožđe, a sinovima trnu zubi?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Tako ja bio živ, govori Gospod Gospod, nećete više govoriti te priče u Izrailju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Gle, sve su duše moje, kako duša očina tako i duša sinovlja moja je, koja duša zgriješi ona će poginuti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jer ako je ko pravedan i čini sud i pravdu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Na gorama ne jede i očiju svojih ne podiže ka gadnijem bogovima doma Izrailjeva, i ne skvrni žene bližnjega svojega i ne ide k ženi odvojenoj radi nečistote,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I nikome ne čini nasilja, zalog dužniku svojemu vraća, ništa ne otima, hljeb svoj daje gladnome i gologa odijeva,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ne daje na dobit i ne uzima pridavka, od nepravde usteže ruku svoju, i pravo sudi između jednoga čovjeka i drugoga,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Po uredbama mojim hodi, i drži zakone moje tvoreći istinu; taj je pravedan, doista će živjeti, govori Gospod Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ako rodi sina lupeža, koji bi krv proljevao ili bi činio tako što,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A ne bi činio svega onoga, nego bi jeo na gorama, i ženu bližnjega svojega skvrnio,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Siromahu i ubogome nasilje činio, otimao što, zaloga ne bi vraćao, i ka gadnijem bogovima podizao bi oči svoje čineći gad,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Davao bi na dobit, i uzimao pridavak; hoće li taj živjeti? Neće živjeti; učinio je sve te gadove, doista će poginuti, krv će njegova na njemu biti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ali gle, ako rodi sina koji bi vidio sve grijehe oca svojega što čini, i uzeo bi na um, te ne bi činio onako,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ne bi jeo na gorama, niti bi očiju svojih podizao ka gadnijem bogovima doma Izrailjeva, žene bližnjega svojega ne bi skvrnio,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I nikome ne bi činio nasilja, zaloga ne bi uzimao i ne bi ništa otimao, davao bi hljeb svoj gladnome i gologa bi odijevao,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Od siromaha bi ustezao ruku svoju, ne bi uzimao dobiti ni pridavka, zakone bi moje izvršivao i po uredbama mojim hodio; taj neće poginuti za bezakonje oca svojega, doista će živjeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A otac njegov, što je činio nasilje, otimao od brata svojega i činio što nije dobro u narodu svom, gle, on će poginuti za svoje bezakonje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ali govorite: zašto da ne nosi sin bezakonja očina? Jer sin čini sud i pravdu, sve uredbe moje drži i izvršuje; doista će živjeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Koja duša zgriješi ona će umrijeti, sin neće nositi bezakonja očina niti će otac nositi bezakonja sinovljega; na pravedniku će biti pravda njegova, a na bezbožniku će biti bezbožnost njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ako li bi se bezbožnik obratio od svijeh grijeha svojih koje učini, i držao bi sve uredbe moje i tvorio sud i pravdu, doista će živjeti, neće poginuti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Bezakonja njegova što ih je god učinio neće mu se više spominjati, u pravdi svojoj koju čini živjeće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Eda li je meni milo da pogine bezbožnik? govori Gospod, a ne da se odvrati od putova svojih i bude živ?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ali kad bi se pravednik odvratio od pravde svoje i činio nepravdu, i radio po svijem gadovima koje čini bezbožnik, hoće li on živjeti? pravedna djela njegova, što je god činio, neće se spomenuti; za bezakonje svoje koje učini i za grijeh svoj kojim zgriješi poginuće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Još govorite: nije prav put Gospodnji. Čujte, dome Izrailjev, moj li put nije prav? nijesu li vaši putovi nepravi?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Kad se pravednik odvrati od pravde svoje i čini zlo i umre zato, umrijeće za zlo svoje koje učini.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A kad se bezbožnik odvrati od bezbožnosti svoje koju je činio, i čini sud i pravdu, on će sačuvati u životu dušu svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Jer uzevši na um vrati se od svijeh bezakonja svojih koja učini; doista će živjeti, i neće poginuti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Ali dom Izrailjev veli: put Gospodnji nije prav. Moji li putovi nijesu pravi? dome Izrailjev, nijesu li vaši putovi nepravi?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Zato, dome Izrailjev, sudiću vam svakome po putovima njegovijem, govori Gospod; obratite se i prođite se svijeh grijeha svojih, i neće vam bezakonje biti na spoticanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Odbacite od sebe sva bezakonja koja činiste, i načinite sebi novo srce i nov duh; i zašto da mrete? dome Izrailjev.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Jer mi nije mila smrt onoga koji mre, govori Gospod Gospod; obratite se dakle i budite živi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga