1 Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Sine čovječji, pokaži Jerusalimu gadove njegove,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I reci: ovako veli Gospod Gospod Jerusalimu: postanjem i rodom ti si iz zemlje Hananske; otac ti bješe Amorejac a mati Hetejka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A o rođenju tvom, kad si se rodila, nije ti pupak odrezan i nijesi okupana vodom da bi bila čista, niti si solju natrvena ni pelenama povita.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Oko te ne požali da ti učini što od toga i da ti se smiluje; nego ti bi bačena u polje, jer bijaše mrska duša tvoja onoga dana kad si se rodila.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I idući mimo tebe i vidjevši te gdje se valjaš u svojoj krvi, rekoh ti: da si živa u svojoj krvi! i opet ti rekoh: da si živa u svojoj krvi!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I učinih da rasteš na tisuće kao trava u polju; i ti naraste i posta velika i dođe do najveće ljepote; dojke ti napupiše, i dlake te probiše; ali ti bijaše gola naga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I idući mimo tebe pogledah te, i gle, godine ti bijahu godine za ljubljenje; i raširih skut svoj na te, i pokrih golotinju tvoju, i zakleh ti se i učinih vjeru s tobom, govori Gospod Gospod, i ti posta moja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I okupah te vodom, i sprah s tebe krv tvoju, i pomazah te uljem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I obukoh ti vezenu haljinu, i obuh ti crevlje od jazavca, i opasah te tankim platnom i zastrijeh te svilom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I nakitih te nakitom, i metnuh ti narukvice na ruke i grivnu oko vrata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I grivnu oko čela metnuh ti, i oboce u uši, slavan vijenac na glavu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I ti bijaše okićena zlatom i srebrom, i odijelo ti bijaše od tankoga platna i od svile i vezeno, jeđaše bijelo brašno i med i ulje, i bijaše vrlo lijepa, i prispje do carstva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I razide se glas o tebi po narodima radi ljepote tvoje, jer bješe savršena krasotom mojom, koju metnuh na te, govori Gospod Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ali se ti osloni na ljepotu svoju, i prokurva se s glasa svojega, te si prosipala kurvarstvo svoje svakome koji prolažaše, i bivala si njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I uzevši od haljina svojih načinila si šarene visine, i kurvala si se na njima, kako nigda nije bilo niti će biti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I uzevši krasni nakit svoj od moga zlata i od moga srebra što ti dadoh, načinila si sebi muške likove, i kurvala si se s njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I uzevši vezene haljine svoje zaodjela si ih, i ulje moje i kad moj stavila si pred njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I hljeb moj, koji ti dadoh, bijelo brašno i ulje i med, čim te hranjah, postavila si pred njih za miris ugodni. Tako je bilo, govori Gospod Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I uzimala si sinove svoje i kćeri svoje koje si rodila, i njih si im prinosila da se spale. Malo li bješe kurvarstva tvojega,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Te si i sinove moje klala i davala si ih da im se provedu kroz oganj?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I uza sve gadove svoje i kurvarstva svoja nijesi se opominjala dana mladosti svoje kad si bila gola i naga i valjala se u krvi svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I poslije sve zloće svoje, (teško, teško tebi! govori Gospod Gospod,)
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Sagradila si sebi kuću kurvarsku, i načinila si sebi visine na svakoj ulici,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Na svakoj rasputici načinila si sebi visinu, i nagrdila si svoju ljepotu, i razmetala si noge svoje svakome koji prolažaše, i umnožila si kurvarstvo svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Kurvala si se sa sinovima Misirskim, susjedima svojim velika tijela, i umnožila si kurvarstvo svoje da bi me razgnjevila.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Zato, gle, digoh ruku svoju na te i umalih obrok tvoj, i dadoh te na volju nenavidnicima tvojima, kćerima Filistejskim, koje bješe stid od sramotnoga puta tvojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Kurvala si se sa sinovima Asirskim, jer se ne mogaše nasititi; kurvala si se s njima, i opet se nijesi nasitila.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I umnožila si kurvarstvo svoje u zemlji Hananskoj dori do Haldejske, i ni tako se nijesi nasitila.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Kako je iznemoglo srce tvoje, govori Gospod Gospod, kad činiš sve što čini najgora kurva,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Kad si gradila kurvarsku kuću na svakoj rasputici i činila visinu na svakoj ulici! A ni kao kurva nijesi, jer nijesi marila za platu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Nego kao žena preljubočinica, koja mjesto muža svoga prima druge.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Svijem kurvama daje se plata, a ti si davala platu svijem milosnicima svojim i darivala si ih da dolaze k tebi sa svijeh strana da se kurvaju s tobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I tako je u tebe naopako prema ženama u tvom kurvarstvu: jer niko ne ide za tobom da se kurva, i ti daješ platu, a ne daje se tebi plata; to je naopako.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Zato, kurvo, čuj riječ Gospodnju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Ovako veli Gospod Gospod: što se otrov tvoj prosu, i što se u kurvanju tvom otkrivala golotinja tvoja tvojim milosnicima i svijem gadnijem idolima tvojim, i za krv sinova tvojih, koje si im dala,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Zato, evo, ja ću skupiti sve milosnike tvoje, s kojima si se milovala, i sve koje si ljubila, i sve na koje si mrzila, skupiću ih sve oko tebe, i otkriću im golotinju tvoju da vide svu golotinju tvoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I sudiću ti kako se sudi onima koje čine preljubu i onima koje krv proljevaju, i daću te na smrt gnjevu i revnosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I predaću te u njihove ruke, te će razoriti tvoju kuću kurvarsku i raskopati visine tvoje, i svući će haljine s tebe, i uzeće ti krasni nakit i ostaviće te golu nagu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I dovešće na te ljudstvo, te će te zasuti kamenjem, i izbošće te mačevima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 I popaliće kuće tvoje ognjem, i izvršiće na tebi sud pred mnogim ženama, i učiniću te ćeš se okaniti kurvanja i nećeš više davati plate.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 I namiriću gnjev svoj nad tobom, i revnost će se moja ukloniti od tebe, i umiriću se, i neću se više gnjeviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Zato što se nijesi opominjala dana mladosti svoje, nego si me dražila svijem tijem, zato, evo, i ja ću obratiti put tvoj na tvoju glavu, govori Gospod Gospod, te nećeš činiti grdila niti kakvih gadova svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Gle, ko god govori priče, govoriće o tebi priču, i reći će: kaka mati, taka joj kći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Ti si kći matere svoje, koja se odmetnula muža svojega i djece svoje, i sestra si sestara svojih, koje se odmetnuše muževa svojih i djece svoje, mati vam je Hetejka a otac Amorejac.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 A starija ti je sestra Samarija s kćerima svojim, koja ti sjedi s lijeve strane, a mlađa ti je sestra koja ti sjedi s desne strane Sodom sa kćerima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 A ti ni njihovijem putem nijesi hodila, niti si činila po njihovijem gadovima, kao da ti to bješe malo, nego si bila gora od njih na svijem putovima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 Tako ja živ bio, govori Gospod Gospod, sestra tvoja Sodom i kćeri njezine nijesu činile kako si činila ti i tvoje kćeri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 Evo, ovo bješe bezakonje sestre tvoje Sodoma: u ponosu, u izobilju hljeba i bezbrižnom miru bješe ona i kćeri njezine, a ne pomagahu siromahu i ubogome;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 Nego se ponašahu i činjahu gadove preda mnom, zato ih zatrh kad vidjeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 Samarija nije zgriješila ni pola koliko ti, jer si počinila gadova svojih više nego one, te si opravdala sestre svoje svijem gadovima svojim koje si učinila.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 I ti dakle, koja si sudila sestrama svojim, nosi sramotu svoju za grijehe svoje, kojima si postala grđa od njih; one su pravednije od tebe; i ti se dakle stidi i nosi sramotu, kad si opravdala sestre svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 Ako dovedeš natrag njihovo roblje, roblje Sodomsko i kćeri njezinijeh, i roblje Samarijsko i kćeri njezinijeh, dovešću i tvoje roblje iz ropstva među njima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
54 Da nosiš sramotu svoju i da se stidiš za sve što si činila, i da im budeš utjeha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
55 Ako se sestre tvoje, Sodom i kćeri njezine povrate kao što su bile, i ako se Samarija i kćeri njezine povrate kao što su bile, povratićeš se i ti i kćeri tvoje kao što ste bile.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
56 Jer usta tvoja ne pominjaše Sodoma sestre tvoje u vrijeme oholosti tvoje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
57 Prije nego se otkri zloća tvoja kao u vrijeme sramote od kćeri Sirskih i od svijeh što su oko njih, kćeri Filistejskih, koje te sramoćahu sa svijeh strana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
58 Nosi nevaljalstvo svoje i gadove svoje, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
59 Jer ovako veli Gospod Gospod: učiniću ti kako si ti učinila prezrevši zakletvu i prestupivši zavjet.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
60 Ali ću se ja opomenuti zavjeta svojega koji sam učinio s tobom u vrijeme mladosti tvoje, i utvrdiću ti vječan zavjet.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
61 Tada ćeš se opomenuti putova svojih i postidjećeš se kad primiš sestre svoje starije od sebe i mlađe, koje ću ti dati za kćeri, ali ne po tvom zavjetu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
62 I ja ću utvrditi svoj zavjet s tobom, i poznaćeš da sam ja Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
63 Da se opomeneš i postidiš i da ne otvoriš više usta od sramote, kad ti oprostim sve što si učinila, govori Gospod Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga