1 Potom vidjeh, i gle, na nebu koje bijaše nad glavama heruvimima pokaza se nad njima kao kamen safir na oči kao prijesto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I progovori čovjeku obučenom u platno, i reče: uđi među točkove pod heruvimima, i uzmi pune pregršti žeravice između heruvima i razaspi na grad. I uđe na moje oči.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A heruvimi stajahu s desne strane doma kad uđe čovjek, i oblak napuni unutrašnji trijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I slava Gospodnja podiže se s heruvima na prag od doma, i napuni se dom oblaka, a trijem se napuni svjetlosti slave Gospodnje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I lupa krila u heruvima čujaše se do spoljašnjega trijema kao glas Boga svemogućega kad govori.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I kad zapovjedi čovjeku obučenome u platno govoreći: uzmi ognja između točkova između heruvima; on uđe i stade kod točkova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I jedan heruvim pruži ruku svoju između heruvima k ognju koji bijaše među heruvimima, i uze i metnu u pregršti obučenome u platno, i on primi i izide.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A viđaše se u heruvima kao ruka čovječija pod krilima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I vidjeh, i gle, četiri točka kod heruvima, po jedan točak kod jednoga heruvima, i točkovi bijahu na oči kao kamen hrisolit.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I na oči bijahu sva četiri točka jednaka, i kao da je točak u točku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Kad iđahu, iđahu sva četiri, svaki na svoju stranu, i idući ne skretahu, nego kuda gledaše glava onamo iđahu i idući ne skretahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A sve im tijelo i leđa i ruke i krila i točkovi, sva četiri točka njihova, bijahu puna očiju svuda unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A točkovi se zvahu kako čuh: kola.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A četiri lica imaše svaka životinja: jedno lice heruvimsko, drugo lice čovječije i treće lice lavovo i četvrto lice orlovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I podigoše se heruvimi u vis; to bijahu iste životinje koje vidjeh na rijeci Hevaru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A kad iđahu heruvimi, iđahu i točkovi uz njih, i kad heruvimi mahahu krilima svojim da se podignu od zemlje, točkovi se ne odmicahu od njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Kad se oni ustavljahu, ustavljahu se i točkovi; a kad se oni podizahu, podizahu se i točkovi; jer bijaše duh životinjski u njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I slava Gospodnja otide iznad praga od doma, i stade nad heruvime.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I heruvimi mahnuvši krilima podigoše se od zemlje preda mnom polazeći, i točkovi prema njima; i stadoše na istočnijem vratima doma Gospodnjega, i slava Boga Izrailjeva bijaše ozgo nad njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 To bijahu iste životinje koje vidjeh pod Bogom Izrailjevijem na rijeci Hevaru, i poznah da su heruvimi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Svaka imaše četiri lica i četiri krila, i kao ruka čovječija bješe im pod krilima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I lica im bijahu ista koja vidjeh na rijeci Hevaru; obličja bijahu ista, isti bijahu; svaki iđaše pravo naprema se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga