1 Ja sam čovjek koji vidjeh muku od pruta gnjeva njegova.
Kopirano
+
2 Odvede me i opravi me u tamu a ne na vidjelo.
Kopirano
+
3 Samo se na me obraća, obraća ruku svoju po vas dan.
Kopirano
+
4 Učini, te mi ostarje tijelo i koža, potr kosti moje.
Kopirano
+
5 Zazida me, i optoči me žučju i mukom.
Kopirano
+
6 Posadi me u tamu kao umrle odavna.
Kopirano
+
7 Ogradi me da ne izađem, i metnu na me teške okove.
Kopirano
+
8 Kad vičem i vapijem, odbija molitvu moju.
Kopirano
+
9 Zagradi putove moje tesanijem kamenom, i prevrati staze moje.
Kopirano
+
10 Posta mi kao medvjed u zasjedi, kao lav u potaji.
Kopirano
+
11 Pomete putove moje, i razdrije me, i uništi me.
Kopirano
+
12 Nateže luk svoj, i metnu me strijeli za biljegu.
Kopirano
+
13 Ustrijeli me u bubrege strijelama iz tula svojega.
Kopirano
+
14 Postah potsmijeh svemu narodu svojemu i pjesma njihova po vas dan.
Kopirano
+
15 Nasiti me gorčinom, opoji me pelenom.
Kopirano
+
16 Polomi mi zube kamenjem, uvali me u pepeo.
Kopirano
+
17 Udaljio si dušu moju od mira, zaboravih dobro.
Kopirano
+
18 I rekoh: propade sila moja i nadanje moje od Gospoda.
Kopirano
+
19 Opomeni se muke moje i jada mojega, pelena i žuči.
Kopirano
+
20 Duša se moja opominje bez prestanka, i poništila se u meni.
Kopirano
+
21 Ali ovo napominjem srcu svojemu, te se nadam:
Kopirano
+
22 Milost je Gospodnja što ne izgibosmo sasvijem, jer milosrđa njegova nije nestalo.
Kopirano
+
23 Ponavlja se svako jutro; velika je vjera tvoja.
Kopirano
+
24 Gospod je dio moj, govori duša moja; zato ću se u njega uzdati.
Kopirano
+
25 Dobar je Gospod onima koji ga čekaju, duši, koja ga traži.
Kopirano
+
26 Dobro je mirno čekati spasenje Gospodnje.
Kopirano
+
27 Dobro je čovjeku nositi jaram za mladosti svoje.
Kopirano
+
28 Sam će sjedjeti i mučati, jer Bog metnu breme na nj.
Kopirano
+
29 Metnuće usta svoja u prah, eda bi bilo nadanja.
Kopirano
+
30 Podmetnuće obraz svoj onome koji ga bije, biće sit sramote.
Kopirano
+
31 Jer Gospod ne odbacuje za svagda.
Kopirano
+
32 Jer ako i ucvijeli, opet će se i smilovati radi mnoštva milosti svoje.
Kopirano
+
33 Jer ne muči iz srca svojega ni cvijeli sinova čovječjih.
Kopirano
+
34 Kad gaze nogama sve sužnje na zemlji,
Kopirano
+
35 Kad izvrću pravicu čovjeku pred višnjim,
Kopirano
+
36 Kad čine krivo čovjeku u parnici njegovoj, ne vidi li Gospod?
Kopirano
+
37 Ko je rekao što i zbilo se, a Gospod da nije zapovjedio?
Kopirano
+
38 Ne dolaze li i zla i dobra iz usta višnjega?
Kopirano
+
39 Zašto se tuži čovjek živ, čovjek na kar za grijehe svoje?
Kopirano
+
40 Pretražimo i razgledajmo pute svoje, i povratimo se ka Gospodu.
Kopirano
+
41 Podignimo srce svoje i ruke k Bogu na nebesima.
Kopirano
+
42 Zgriješismo i nepokorni bismo; ti ne praštaš.
Kopirano
+
43 Obastro si se gnjevom, i goniš nas, ubijaš i ne žališ.
Kopirano
+
44 Obastro si se oblakom da ne prodre molitva.
Kopirano
+
45 Načinio si od nas smetlište i odmet usred tijeh naroda.
Kopirano
+
46 Razvaljuju usta svoja na nas svi neprijatelji naši.
Kopirano
+
47 Strah i jama zadesi nas, pustošenje i zatiranje.
Kopirano
+
48 Potoci teku iz očiju mojih radi pogibli kćeri naroda mojega.
Kopirano
+
49 Oči moje liju suze bez prestanka, jer nema odmora,
Kopirano
+
50 Dokle Gospod ne pogleda i ne vidi s neba.
Kopirano
+
51 Oko moje muči mi dušu radi svijeh kćeri grada mojega.
Kopirano
+
52 Tjeraju me jednako kao pticu neprijatelji moji ni za što.
Kopirano
+
53 Svališe u jamu život moj i nabacaše kamenje na me.
Kopirano
+
54 Dođe mi voda svrh glave; rekoh: pogiboh!
Kopirano
+
55 Prizivah ime tvoje, Gospode, iz jame najdublje.
Kopirano
+
56 Ti ču glas moj; ne zatiskuj uha svojega od uzdisanja mojega, od vike moje.
Kopirano
+
57 Pristupao si kad te prizivah, i govorio si: ne boj se.
Kopirano
+
58 Raspravljao si, Gospode, parbu duše moje, i izbavljao si život moj.
Kopirano
+
59 Vidiš, Gospode, nepravdu koja mi se čini; raspravi parbu moju.
Kopirano
+
60 Vidiš svu osvetu njihovu, sve što mi misle.
Kopirano
+
61 Čuješ rug njihov, Gospode, sve što mi misle,
Kopirano
+
62 Što govore oni koji ustaju na me i što namišljaju protiv mene po vas dan.
Kopirano
+
63 Vidi, kad sjedaju i kad ustaju, ja sam im pjesma.
Kopirano
+
64 Plati im, Gospode, po djelima ruku njihovijeh.
Kopirano
+
65 Podaj im uporno srce, prokletstvo svoje.
Kopirano
+
66 Goni ih gnjevom, i istrijebi ih ispod nebesa Gospodnjih.
Kopirano
+
Analiza
Pretraga