1 Ovako veli Gospod: nebo je prijesto moj i zemlja podnožje nogama mojim: gdje je dom koji biste mi sazidali, i gdje je mjesto za moje počivanje?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Jer je sve to ruka moja stvorila, to je postalo sve, veli Gospod; ali na koga ću pogledati? na nevoljnoga i na onoga ko je skrušena duha i ko drkće od moje riječi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ko kolje vola, to je kao da ubije čovjeka; ko kolje ovcu, to je kao da zakolje psa; ko prinosi dar, to je kao da prinese krv svinjeću; ko kadi kadom, to je kao da blagoslovi idola. To oni izabraše na putovima svojim, i duši se njihovoj mile gadovi njihovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Izabraću i ja prema nevaljalstvu njihovu, i pustiću na njih čega se boje; jer zvah a niko se ne odazva, govorih a oni ne slušaše, nego činiše što je zlo preda mnom i izabraše što meni nije po volji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Slušajte riječ Gospodnju, koji drkćete od njegove riječi: braća vaša, koja mrze na vas i izgone vas imena mojega radi, govore: neka se pokaže slava Gospodnja. I pokazaće se na vašu radost, a oni će se posramiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Vika ide iz grada, glas iz crkve, glas Gospodnji koji plaća neprijateljima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ona se porodi prije nego osjeti bolove, prije nego joj dođoše muke, rodi djetića.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ko je igda čuo to? ko je vidio tako što? Može li zemlja roditi u jedan dan? može li se narod roditi ujedanput? a Sion rodi sinove svoje čim osjeti bolove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Eda li ja, koji otvoram matericu, ne mogu roditi? veli Gospod; eda li ću ja, koji dajem da se rađa, biti bez poroda? veli Bog tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Radujte se s Jerusalimom i veselite se u njemu svi koji ga ljubite; radujte se s njim svi koji ga žaliste.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jer ćete sati sise od utjehe njegove, i nasitićete se, saćete i naslađivaćete se u svjetlosti slave njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Jer ovako veli Gospod: gle, ja ću kao rijeku dovesti k njemu mir i slavu naroda kao potok bujan, pa ćete sati; bićete nošeni na rukama i milovani na koljenima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Kao kad koga mati njegova tješi tako ću ja vas tješiti, i utješićete se u Jerusalimu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Vidjećete i obradovaće se srce vaše i kosti će se vaše pomladiti kao trava, i znaće se ruka Gospodnja na slugama njegovijem i gnjev na neprijateljima njegovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jer, gle, Gospod će doći s ognjem, i kola će mu biti kao vihor, da izlije gnjev svoj u jarosti i prijetnju u plamenu ognjenom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Jer će Gospod suditi ognjem i mačem svojim svakom tijelu, i mnogo će biti pobijenijeh od Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Koji se osveštavaju i koji se očišćaju u vrtovima jedan za drugim javno, koji jedu meso svinjeće i stvari gadne i miše, svi će izginuti, veli Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A ja znam djela njihova i misli njihove, i doći će vrijeme, te ću sabrati sve narode i jezike, i doći će i vidjeće slavu moju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I postaviću znak na njih, i poslaću između njih koji se spasu k narodima u Tarsis, u Ful i u Lud, koji natežu luk, u Tuval i u Javan i na daljna ostrva, koja ne čuše glasa o meni niti vidješe slave moje, i javljaće slavu moju po narodima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I svu će braću vašu iz svijeh naroda dovesti Gospodu na dar na konjima i na kolima i na nosilima i na mazgama i na kamilama ka svetoj gori mojoj u Jerusalim, veli Gospod, kao što prinose sinovi Izrailjevi dar u čistu sudu u dom Gospodnji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I između njih ću uzeti sveštenike i Levite, veli Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Jer kao što će nova nebesa i nova zemlja, što ću ja načiniti, stajati preda mnom, veli Gospod, tako će stajati sjeme vaše i ime vaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I od mladine do mladine, i od subote do subote dolaziće svako tijelo da se pokloni preda mnom, veli Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I izlaziće i gledaće mrtva tjelesa onijeh ljudi koji se odmetnuše od mene; jer crv njihov neće umrijeti i oganj njihov neće se ugasiti, i biće gad svakom tijelu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga