1 Oj žedni koji ste god, hodite na vodu, i koji nemate novaca, hodite, kupujte i jedite; hodite, kupujte bez novaca i bez plate vina i mlijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Zašto trošite novce svoje na ono što nije hrana, i trud svoj na ono što ne siti? Slušajte me, pa ćete jesti što je dobro, i duša će se vaša nasladiti pretiline.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Prignite uho svoje i hodite k meni; poslušajte, i živa će biti duša vaša, i učiniću s vama zavjet vječan, milosti Davidove istinite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Evo, dadoh ga za svjedoka narodima, za vođa i zapovjednika narodima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Evo, zvaćeš narod kojega nijesi znao, i narodi koji te nijesu znali steći će se k tebi, radi Gospoda Boga tvojega i sveca Izrailjeva, jer te proslavi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Tražite Gospoda, dok se može naći; prizivajte ga, dokle je blizu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Neka bezbožnik ostavi svoj put i nepravednik misli svoje; i neka se vrati ka Gospodu, i smilovaću se na nj, i k Bogu našemu, jer prašta mnogo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jer misli moje nijesu vaše misli, niti su vaši putovi moji putovi, veli Gospod;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Nego koliko su nebesa više od zemlje, toliko su putovi moji viši od vaših putova, i misli moje od vaših misli.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer kako pada dažd ili snijeg s neba i ne vraća se onamo, nego natapa zemlju i učini da rađa i da se zeleni, da daje sjemena da se sije i hljeba da se jede,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Tako će biti riječ moja kad izide iz mojih usta: neće se vratiti k meni prazna, nego će učiniti što mi je drago, i srećno će svršiti na što je pošljem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Jer ćete s veseljem izaći, i u miru ćete biti vođeni; gore i bregovi pjevaće pred vama od radosti, i sva će drveta poljska pljeskati rukama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Mjesto trnja niknuće jela, mjesto koprive niknuće mirta; i to će biti Gospodu u slavu, za vječan znak, kojega neće nestati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga