1 Ovako govori Gospod pomazaniku svojemu Kiru, kojega držim za desnicu, da oborim pred njim narode i careve raspašem, da se otvoraju vrata pred njim i da ne budu vrata zatvorena:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ja ću ići pred tobom, i putove neravne poravniću, vrata mjedena razbiću i prijevornice gvozdene slomiću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I daću ti blago tajno i bogatstvo sakriveno, da poznaš da sam ja Gospod Bog Izrailjev, koji te zovem po imenu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Radi sluge svojega Jakova i Izrailja izbranika svojega prozvah te imenom tvojim i prezimenom, premda me ne znaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ja sam Gospod, i nema drugoga, osim mene nema boga; opasah te, premda me ne znaš,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Da bi poznali od istoka sunčanoga i od zapada da nema drugoga osim mene; ja sam Gospod i nema drugoga,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Koji pravim svjetlost i stvaram mrak, gradim mir i stvaram zlo; ja Gospod činim sve to.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Rosite, nebesa, ozgo, i oblaci neka kaplju pravdom, neka se otvori zemlja i neka rodi spasenjem i zajedno neka uzraste pravda; ja Gospod stvorih to.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Teško onom ko se svađa s tvorcem svojim; crijep s drugim crepovima neka se svađa; ali hoće li kao reći lončaru svojemu: šta radiš? za tvoj posao nema ruku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Teško onom ko govori ocu: što rađaš? i ženi: što se porađaš?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ovako veli Gospod svetac Izrailjev i tvorac njegov: pitajte me što će biti; za sinove moje i za djelo ruku mojih naređujte mi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ja sam načinio zemlju i čovjeka na njoj stvorio, ja sam razapeo nebesa svojim rukama, i svoj vojsci njihovoj dao zapovijest.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ja ga podigoh u pravdi, i sve putove njegove poravniću; on će sazidati moj grad i roblje moje otpustiće, ne za novce ni za darove, veli Gospod nad vojskama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ovako veli Gospod: trud Misirski i trgovina Etiopska i Savaca ljudi visoka rasta doći će k tebi i biti tvoja; za tobom će pristati, u okovima će ići, i tebi će se klanjati, tebi će se moliti govoreći: doista, Bog je u tebi, i nema drugoga Boga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Da, ti si Bog, koji se kriješ, Bog Izrailjev, spasitelj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Oni će se svi postidjeti i posramiti, otići će sa sramotom svikoliki koji grade likove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A Izrailja će spasti Gospod spasenjem vječnijem, nećete se postidjeti niti ćete se osramotiti dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer ovako veli Gospod, koji je stvorio nebo, Bog, koji je sazdao zemlju i načinio je i utvrdio, i nije je stvorio naprazno, nego je načinio da se na njoj nastava: ja sam Gospod, i nema drugoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Nijesam govorio tajno ni na mračnu mjestu na zemlji, nijesam rekao sjemenu Jakovljevu: tražite me uzalud. Ja Gospod govorim pravdu, javljam što je pravo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Skupite se i dođite, pristupite svi koji ste se izbavili između naroda. Ništa ne znaju koji nose drvo od svojega lika i mole se bogu koji ne može pomoći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Oglasite, i dovedite, neka vijećaju zajedno: ko je to od starine kazao? ko je javio još onda? Nijesam li ja, Gospod? Nema osim mene drugoga Boga, nema Boga pravednoga i spasitelja drugoga osim mene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Pogledajte u mene, i spašćete se svi krajevi zemaljski; jer sam ja Bog, i nema drugoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Sobom se zakleh; izide iz usta mojih riječ pravedna, i neće se poreći, da će mi se pokloniti svako koljeno, i zaklinjati se svaki jezik,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I govoriće: u Gospodu je pravda i sila; k njemu će doći; ali će se posramiti svi koji se gnjeve na nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 U Gospodu će se opravdati i proslaviti sve sjeme Izrailjevo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga