1 Evo sluge mojega, kojega podupirem, izbranika mojega, koji je mio duši mojoj; metnuću duh svoj na njega, sud narodima javljaće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Neće vikati ni podizati, niti će se čuti glas njegov po ulicama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Trske stučene neće prelomiti, i svještila koje se puši neće ugasiti; javljaće sud po istini.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Neće mu dosaditi, niti će se umoriti, dokle ne postavi sud na zemlji, i ostrva će čekati nauku njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ovako govori Bog Gospod, koji je stvorio nebesa i razapeo ih, koji je rasprostro zemlju i što ona rađa, koji daje disanje narodu što je na njoj i duh onima što hode po njoj:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ja Gospod dozvah te u pravdi, i držaću te za ruku, i čuvaću te, i učiniću te da budeš zavjet narodu, vidjelo narodima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Da otvoriš oči slijepcima, da izvedeš sužnje iz zatvora i iz tamnice koji sjede u tami.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ja sam Gospod, to je ime moje, i slave svoje neću dati drugome ni hvale svoje likovima rezanijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Evo, pređašnje dođe, i ja javljam novo, prije nego nastane kazujem vam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Pjevajte Gospodu pjesmu novu, hvalu njegovu od kraja zemlje, koji se plavite po moru i sve što je u njemu, ostrva i koji živite na njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Pustinja i gradovi njezini, sela gdje stanuje Kidar, neka podignu glas, neka pjevaju koji žive po stijenama, neka klikuju savrh gora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Neka daju slavu Gospodu, i hvalu njegovu neka javljaju po ostrvima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Gospod će izaći kao junak, podignuće revnost svoju kao vojnik, vikaće i klikovati, nadvladaće neprijatelje svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Mučah dugo, činjah se gluh, ustezah se; ali ću sada vikati kao žena kad se porađa, i sve ću potrti i istrijebiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Opustiću gore i bregove, i svaku travu na njima osušiću, i od rijeka ću načiniti ostrva, i jezera ću isušiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I vodiću slijepce putem kojega nijesu znali; vodiću ih stazama kojih nijesu znali; obratiću pred njima mrak u svjetlost i što je neravno u ravno. To ću im učiniti, i neću ih ostaviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Tada će se vratiti natrag i posramiti se koji se uzdaju u lik rezani, koji govore likovima livenijem: vi ste naši bogovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Čujte, gluhi; progledajte, slijepi, da vidite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ko je slijep osim sluge mojega? i ko je gluh kao poslanik moj kojega šaljem? ko je slijep kao savršeni? ko je slijep kao sluga Gospodnji?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Gledaš mnogo, ali ne vidiš; otvorene su ti uši, ali ne čuješ.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Gospodu bijaše mio radi pravde njegove, učini zakon velikim i slavnim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A narod je oplijenjen i potlačen, svi su koliki povezani u pećinama i sakriveni u tamnicama; postaše plijen, a nema nikoga da bi izbavio; postaše grabež, a nema nikoga da bi rekao: vrati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ko između vas čuje ovo i pazi i sluša za poslije?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ko je dao Jakova da se potlači i Izrailja otimačima? Nije li Gospod, kojemu zgriješismo? Jer ne htješe hoditi putovima njegovijem niti slušaše zakona njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Zato izli na njih žestoku jarost svoju i silan rat, i zapali ga unaokolo, ali on ne razumje; zapali ga, ali on ne mari.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga