1 Tješite, tješite narod moj, govori Bog vaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Govorite Jerusalimu ljubazno, i javljajte mu da se navršio rok njegov, da mu se bezakonje oprostilo, jer je primio iz ruke Gospodnje dvojinom za sve grijehe svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Glas je nekoga koji viče: pripravite u pustinji put Gospodnji, poravnite u pustoši stazu Bogu našemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Sve doline neka se povise, i sve gore i bregovi neka se slegnu, i što je krivo neka bude pravo, i neravna mjesta neka budu ravna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I javiće se slava Gospodnja, i svako će tijelo vidjeti; jer usta Gospodnja govoriše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Glas govori: viči. I reče: šta da vičem? Da je svako tijelo trava i sve dobro njegovo kao cvijet poljski.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Suši se trava, cvijet opada kad duh Gospodnji dune na nj; doista je narod trava.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Suši se trava, cvijet opada; ali riječ Boga našega ostaje dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Izidi na visoku goru, Sione, koji javljaš dobre glase; podigni silno glas svoj, Jerusalime, koji javljaš dobre glase; podigni, ne boj se. Kaži gradovima Judinijem: evo Boga vašega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Evo, Gospod Bog ide na jakoga, i mišica će njegova obladati njim; evo plata je njegova kod njega i djelo njegovo pred njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Kao pastir pašće stado svoje; u naručje svoje sabraće jaganjce, i u njedrima će ih nositi, a dojilice će voditi polako.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ko je izmjerio vodu grstima svojim i nebesa premjerio peđu? ko je mjerom izmjerio prah zemaljski, i gore izmjerio na mjerila i bregove na poteg?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ko je upravljao duh Gospodnji? ili mu bio savjetnik i naučio ga?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 S kim se je dogovarao i ko ga je urazumio i naučio putu suda, i naučio ga znanju i pokazao mu put razuma?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Gle, narodi su kao kap iz vijedra, i kao praška na mjerilima broje se; gle, premješta ostrva kao prašak.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ni Livan ne bi bio dosta za oganj, i životinje njegove ne bi bile dosta za žrtvu paljenicu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Svi su narodi kao ništa pred njim, manje negoli ništa i taština vrijede mu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 S kim ćete dakle izjednačiti Boga? i kaku ćete mu priliku naći?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Umjetnik lije lik, i zlatar ga pozlaćuje, i verižice srebrne lije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A ko je siromah, te nema šta prinijeti, bira drvo koje ne trune, i traži vješta umjetnika da načini rezan lik, koji se ne pomiče.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ne znate li? ne čujete li? ne kazuje li vam se od iskona? ne razumijete li od temelja zemaljskih?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 On sjedi nad krugom zemaljskim, i njezini su mu stanovnici kao skakavci; on je razastro nebesa kao platno i razapeo ih kao šator za stan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 On obraća knezove u ništa, sudije zemaljske čini da su kao taština.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Kao da nijesu posađeni ni posijani, i kao da im se stablo nije ukorijenilo u zemlji, čim dune na njih, posahnu, i vihor kao pljevu raznese ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 S kim ćete me dakle izjednačiti da bih bio kao on? veli sveti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Podignite gore oči svoje i vidite; ko je to stvorio? ko izvodi vojsku svega toga na broj i zove svako po imenu, i velike radi sile njegove i jake moći ne izostaje nijedno?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Zašto govoriš, Jakove, i kažeš, Izrailju: sakriven je put moj od Gospoda, i stvar moja ne izlazi pred Boga mojega?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Ne znaš li? nijesi li čuo da Bog vječni Gospod, koji je stvorio krajeve zemaljske, ne sustaje niti se utruđuje? razumu njegovu nema mjere.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 On daje snagu umornome, i nejakome umnožava krjepost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Djeca se more i sustaju, i mladići padaju;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Ali koji se nadaju Gospodu, dobijaju novu snagu, podižu se na krilima kao orlovi, trče i ne sustaju, hode i ne more se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga