1 Pristupite, narodi, da čujete; pazite, narodi; neka čuje zemlja i što je u njoj, vasiljena i što se god rađa u njoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Jer se Gospod razgnjevio na sve narode, i razljutio se na svu vojsku njihovu, zatrće ih, predaće ih na pokolj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I pobijeni njihovi baciće se, i od mrtvaca njihovijeh dizaće se smrad i gore će se rasplinuti od krvi njihove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I sva će se vojska nebeska rastopiti, i saviće se nebesa kao knjiga, i sva vojska njihova popadaće kao što pada list s vinove loze i kao što pada sa smokve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jer je opojen na nebu mač moj, evo, sići će na sud na Edomce i na narod koji sam prokleo da se zatre.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Mač je Gospodnji pun krvi i tovan od pretiline, od krvi jagnjeće i jarčije, od pretiline bubrega ovnujskih; jer Gospod ima žrtvu u Vosoru i veliko klanje u zemlji Edomskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I jednorozi će sići s njima i junci s bikovima; zemlja će se njihova opiti od krvi i prah će njihov utiti od pretiline.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jer će biti dan osvete Gospodnje, godina plaćanja, da bi se osvetio Sion.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I potoci će se njezini pretvoriti u smolu, i prah njezin u sumpor, i zemlja će njihova postati smola razgorjela.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Neće se gasiti ni noću ni danju, dovijeka će se dizati dim njezin, od koljena do koljena ostaće pusta, niko neće prelaziti preko nje dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Nego će je naslijediti gem i ćuk, sova i gavran naseliće se u njoj, i Gospod će rastegnuti preko nje uže pogibli i mjerila pustoši.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Plemiće njezine zvaće da caruju, ali neće biti nijednoga, i svi će knezovi njezini otići u ništa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I trnje će izniknuti u dvorima njihovijem, kopriva i čkalj u gradovima njihovijem, i biće stan zmajevima i naselje sovama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I sretaće se divlje zvijeri s buljinama, aveti će se dovikivati, ondje će se naseliti vještice i naći počivalište.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ondje će se gnijezditi ćuk i nositi jaja i leći ptiće i sabirati ih pod sjen svoj; ondje će se sastajati i jastrebovi jedan s drugim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Tražite u knjizi Gospodnjoj i čitajte, ništa od ovoga neće izostati i nijedno neće biti bez drugoga; jer što kažem, on je zapovjedio, i duh će ih njegov sabrati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer im on baci ždrijeb, i ruka njegova razdijeli im zemlju užem, i njihova će biti dovijeka, od koljena do koljena nastavaće u njoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga