1 Gospode, ti si Bog moj, uzvišivaću te, slaviću ime tvoje, jer si učinio čudesa; namjere tvoje od starine vjera su i istina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Jer si od grada načinio gomilu, i od tvrdoga grada zidine; od grada dvor za strance, dovijeka se neće sagraditi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Zato će te slaviti narod silan, grad strašnijeh naroda bojaće te se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer si bio krjepost ubogome, krjepost siromahu u nevolji njegovoj, utočište od poplave, zaklon od žege, jer je gnjev nasilnički kao poplava koja obaljuje zid.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Vrevu inostranaca prekinuo si kao pripeku na suhu mjestu; kao pripeka sjenom od oblaka, tako se pjevanje nasilnika prekide.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I Gospod će nad vojskama učiniti svijem narodima na ovoj gori gozbu od pretila mesa, gozbu od čista vina, od pretila mesa s moždanima, od vina bez taloga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I pokvariće na ovoj gori zastirač kojim su zastrti svi narodi, i pokrivač kojim su pokriveni svi narodi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Uništiće smrt zauvijek, i utrće Gospod Gospod suze sa svakoga lica, i sramotu naroda svojega ukinuće sa sve zemlje; jer Gospod reče.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I reći će se u ono vrijeme: gle, ovo je Bog naš, njega čekasmo, i spašće nas; ovo je Gospod, njega čekasmo; radovaćemo se i veselićemo se za spasenje njegovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer će ruka Gospodnja počinuti na ovoj gori, a Moav će se izgaziti na svom mjestu kao što se gazi slama za gnoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I razmahnuće rukama svojim sred njega, kao što razmahuje plivač da pliva, i oboriće oholost njegovu mišicama ruku svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I grad i visoke zidove tvoje sniziće, oboriće, baciće na zemlju u prah.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga