1 Gle, Gospod će isprazniti zemlju i opustiti je, prevrnuće je i rasijaće stanovnike njezine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I biće sveštenik kao narod, gospodar kao sluga, gospođa kao sluškinja, prodavac kao kupac, koji daje u zajam kao koji uzima u zajam, koji uzima dobit kao koji daje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Sasvijem će se isprazniti zemlja, i sasvijem će se oplijeniti. Jer Gospod reče ovu riječ.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Tužiće zemlja i opasti, iznemoći će vasiljena i opasti; iznemoći će glavari naroda zemaljskoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jer se zemlja oskvrni pod stanovnicima svojim, jer prestupiše zakone, izmijeniše uredbe, raskidoše zavjet vječni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Zato će prokletstvo proždrijeti zemlju, i zatrće se stanovnici njezini; zato će izgorjeti stanovnici zemaljski, i malo će ljudi ostati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Tužiće vino, uvenuće loza vinova, uzdisaće svi koji su vesela srca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Prestaće veselje uz bubnje, nestaće graje onijeh koji se vesele, prestaće veselje uz gusle.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Neće piti vina uz pjesme, ogrknuće silovito piće onima koji ga piju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Razbiće se pusti grad, zatvorene će biti sve kuće da niko ne ulazi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Tužnjava će biti po ulicama radi vina, proći će svako veselje, otići će radost zemaljska.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Pustoš će ostati u gradu, i vrata će se razvaliti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jer će biti u zemlji i u narodima kao kad se oberu masline, i kao kad se paljetkuje poslije berbe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ovi će podignuti glas svoj i pjevaće, radi veličanstva Gospodnjega podvikivaće od mora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Zato slavite Gospoda u dolinama, na ostrvima morskim ime Gospoda Boga Izrailjeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 S kraja zemlje čusmo pjesme u slavu pravednome; ali rekoh: ološah! ološah! teško meni! nevjernici nevjeru čine, baš nevjernici nevjeru čine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Strahota i jama i zamka pred tobom je, stanovniče zemaljski!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I ko uteče čuvši za strahotu, pašće u jamu; a ko ižljeze iz jame, uhvatiće se u zamku; jer će se ustave na visini otvoriti i zatrešće se temelji zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Sva će se zemlja razbiti, sva će se zemlja raspasti, sva će se zemlja uskolebati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Sva će se zemlja ljuljati kao pijan čovjek, i premjestiće se kao koliba, jer će joj otežati bezakonje njezino, te će pasti i neće više ustati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I u to će vrijeme pohoditi Gospod na visini vojsku visoku i na zemlji sve careve zemaljske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I skupiće se kao što se skupljaju sužnji u jamu, i biće zatvoreni u tamnicu, i poslije mnogo vremena biće pohođeni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I posramiće se mjesec i sunce će se zastidjeti kad Gospod nad vojskama stane carovati na gori Sionu i u Jerusalimu, i pred starješinama svojim proslavi se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga