1 Breme Misiru. Gle, Gospod sjedeći na oblaku laku doći će u Misir; i zatrešće se od njega idoli Misirski, i srce će se rastopiti u Misircima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I razdražiću Misirce jedne na druge, te će vojevati brat na brata i prijatelj na prijatelja, grad na grad, carstvo na carstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I nestaće duha Misiru, i namjeru njegovu razbiću; tada će pitati svoje idole i opsjenare i vrače i gatare.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I predaću Misirce u ruke žestokim gospodarima, i ljut će car vladati njima, veli Gospod, Gospod nad vojskama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I nestaće vode iz mora, i rijeka će presahnuti i zasušiti se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I rijeke će oteći, opašće i presahnuti potoci Misirski, trska i sita posušiće se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Trava kraj potoka, na ušću potoka, i svi usjevi kraj potoka posahnuće i nestaće ih i propašće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I tužiće ribari i sjetovaće svi koji bacaju udicu, i koji razapinju mrežu po vodama zabrinuće se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I stidjeće se koji rade od tankoga lana, i koji tkaju tanko bijelo platno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I nasipi će mu se razvaliti, i koji zagrađuju ribnjake, svi će biti žalosna srca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Doista, knezovi su Soanski bezumni, i savjet mudrijeh savjetnika Faraonovijeh lud je. Kako možete govoriti Faraonu: ja sam sin mudrijeh, sin starijeh careva?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Gdje su? gdje su mudarci tvoji? Neka ti kažu ako znadu što je naumio za Misir Gospod nad vojskama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Poludješe knezovi Soanski; prevariše se knezovi Nofski; prelastiše Misir glave plemena njegovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Gospod je izlio među njih duh prijevaran, te učiniše da posrće Misir u svijem poslovima kao što posrće pijan čovjek bljujući.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I neće biti djela u Misiru što bi učinila glava ili rep, grana ili sita.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Tada će biti Misirci kao žene; bojaće se i drktati od ruke Gospoda nad vojskama kad zamahne na njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I zemlja će Judina biti strah Misiru; ko je se god opomene, prepašće se radi namjere Gospoda nad vojskama što je naumio suprot njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 U to će vrijeme biti pet gradova u zemlji Misirskoj koji će govoriti jezikom Hananskim i zaklinjati se Gospodom nad vojskama; jedan će se zvati grad Aheres.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 U to će vrijeme biti oltar Gospodnji usred zemlje Misirske, i spomenik Gospodnji na međi njezinoj;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I biće znak i svjedočanstvo Gospodu nad vojskama, u zemlji Misirskoj. Kad stanu vikati ka Gospodu na nasilnike, on će im poslati spasitelja i kneza i izbaviće ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I biće poznat Gospod Misircima, i poznaće Misirci Gospoda u to vrijeme, i služiće mu žrtvama i darima, i zavjetovaće zavjete Gospodu, i izvršivaće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Tako će Gospod udariti Misir, i udariv iscijeliće, jer će se obratiti ka Gospodu, umoliće mu se, i iscijeliće ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 U to će vrijeme biti put iz Misira u Asirsku, i Asirac će ići u Misir i Misirac u Asirsku, i služiće Gospodu Misirci s Asircima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 U to će vrijeme Izrailj biti treći s Misircima i Asircima, i biće blagoslov posred zemlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Jer će ih blagosloviti Gospod nad vojskama govoreći: da je blagosloven moj narod Misirski i Asirski, djelo ruku mojih, i našljedstvo moje, Izrailj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga