1 Ali će izaći šibljika iz stabla Jesejeva, i izdanak iz korijena njegova izniknuće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I na njemu će počivati duh Gospodnji, duh mudrosti i razuma, duh savjeta i sile, duh znanja i straha Gospodnjega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I mirisanje će mu biti u strahu Gospodnjem, a neće suditi po viđenju svojih očiju, niti će po čuvenju svojih ušiju karati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Nego će po pravdi suditi siromasima i po pravici karati krotke u zemlji, i udariće zemlju prutom usta svojih, i duhom usana svojih ubiće bezbožnika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I pravda će mu biti pojas po bedrima, i istina pojas po bocima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I vuk će boraviti s jagnjetom, i ris će ležati s jaretom, tele i lavić i ugojeno živinče biće zajedno, i malo dijete vodiće ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I krava i medvjedica zajedno će pasti, mlad njihova ležaće zajedno, i lav će jesti slamu kao vo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I dijete koje sisa igraće se nad rupom aspidinom, i dijete odbijeno od sise zavlačiće ruku svoju u rupu zmije vasilinske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Neće uditi ni potirati na svoj svetoj gori mojoj, jer će zemlja biti puna poznanja Gospodnjega kao more vode što je puno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I u to će vrijeme za korijen Jesejev, koji će biti zastava narodima, raspitivati narodi, i počivalište njegovo biće slavno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I tada će Gospod opet podignuti ruku svoju da zadobije ostatak naroda svojega, što ostane od Asirske i od Misira i od Patrosa i od Etiopske i od Elama i od Senara i od Emata i od ostrva morskih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I podignuće zastavu narodima i prognane Izrailjeve i rasijane Judine sabraće s četiri kraja zemaljska,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I nestaće zavisti Jefremove, i neprijatelji Judini istrijebiće se; Jefrem neće zavidjeti Judi, a Juda neće zlobiti Jefremu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Nego će složno letjeti na pleća Filistejima k zapadu; zajedno će plijeniti narode istočne; na Edomce i Moavce dignuće ruke svoje, i sinovi Amonovi biće im pokorni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I Gospod će presušiti zaliv mora Misirskoga, i mahnuće rukom svojom svrh rijeke sa silnijem vjetrom svojim, i udariće je po sedam krakova da se može prelaziti u obući.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I biće put ostatku naroda njegova, što ostane od Asirske, kao što je bio Izrailju kad izide iz zemlje Misirske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga