1 Teško onima koji postavljaju zakone nepravedne i koji pišu nepravdu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Da odbiju od suda uboge, i da otimaju pravicu siromasima naroda mojega, da bi im plijen bile udovice i sirote grabež.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A što ćete činiti u dan pohođenja i pogibli koja će doći izdaleka? kome ćete pribjeći za pomoć? gdje li ćete ostaviti slavu svoju?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Da se ne bi unizila među roblje i među pobijene pala? Kod svega toga neće se odvratiti gnjev njegov, nego će ruka njegova još biti podignuta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Teško Asiru, šibi gnjeva mojega, ako i jest palica u ruci njegovoj moja jarost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Na narod licemjerni poslaću ga, i zapovjediću mu za narod na koji se gnjevim, da plijeni i otima, i da ga izgazi kao blato na ulicama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ali on neće tako misliti i srce njegovo neće tako suditi, nego mu je u srcu da zatre i istrijebi mnoge narode.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jer će reći: knezovi moji nijesu li svi carevi?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Nije li Halan kao Harhemis? nije li Emat kao Arfad? nije li Samarija kao Damasak?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Kako je ruka moja našla carstva lažnijeh bogova, kojih likovi bijahu jači od Jerusalimskih i Samarijskih,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Neću li učiniti Jerusalimu i njegovijem lažnijem bogovima onako kako sam učinio Samariji i njezinijem lažnijem bogovima?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ali kad svrši Gospod sve djelo svoje na gori Sionskoj i u Jerusalimu, tada ću obići plod ohologa srca cara Asirskoga i slavu ponositijeh očiju njegovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jer reče: krjepošću ruke svoje učinih i mudrošću svojom, jer sam razuman; i premjestih međe narodima i blago njihovo zaplijenih i kao junak oborih stanovnike.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I ruka moja nađe kao gnijezdo bogatstvo u naroda, i kako se kupe jajca ostavljena tako pokupih svu zemlju, i ne bi nikoga da makne krilom ili da otvori usta i pisne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Hoće li se sjekira veličati nad onijem koji njom siječe? hoće li se pila razmetati nad onijem koji njom radi? kao da bi prut mahao onijem koji ga digne, kao da bi se hvalio štap da nije od drveta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Zato će Gospod, Gospod nad vojskama, pustiti na pretile njegove mršu, i slavu će njegovu potpaliti da gori kao oganj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer će vidjelo Izrailjevo biti oganj, i svetac će njegov biti plamen, i upaliće i sažeći trnje njegovo i čkalj njegov u jedan dan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I krasotu šume njegove i njive njegove, od duše do tijela, uništiće, i biće kao bjegunac kad iznemogne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I što ostane drveta šume njegove, biće malo, da bi ih dijete moglo popisati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I u to vrijeme ostatak Izrailjev i koji se izbave u domu Jakovljevu neće se više oslanjati na onoga ko ih bije, nego će se oslanjati na Gospoda sveca Izrailjeva istinom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ostatak će se obratiti, ostatak Jakovljev, k Bogu silnome.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Jer ako bude naroda tvojega, Izrailju, kao pijeska morskoga, ostatak će se njegov obratiti. Pogibao je određena, razliće se pravda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Jer će Gospod, Gospod nad vojskama, izvršiti pogibao određenu u svoj zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Zato ovako veli Gospod, Gospod nad vojskama: ne boj se Asirca, narode moj, koji nastavaš na gori Sionu; prutom će te udariti i štap svoj podignuće na te kao u Misiru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Jer još malo, i gnjev će prestati; tada će se jarost moja obratiti na njihovu pogibao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Jer će podignuti na nj Gospod nad vojskama bič, te će biti kao rasap Madijanski kod kamena Oriva i kao štap njegov na moru, i podignuće ga kao u Misiru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I tada će se skinuti breme njegovo s ramena tvojega i jaram njegov s vrata tvojega, i izlomiće se jaram od pomazanja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Dođe u Ajat, prođe u Migron, u Mihmasu rasprti prtljag svoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Pođoše klancem, u Gavaji zanoćiše, prepade se Rama, Gavaja Saulova pobježe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Viči iza glasa, kćeri Galimova; nek se čuje u Lais, jadni Anatote!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Madmina pobježe, stanovnici Gevimski utekoše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Još jedan dan, pa će stajati u Novu, mahnuće rukom svojom na goru kćeri Sionske, na hum Jerusalimski.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Gle, Gospod, Gospod nad vojskama, okresaće silom grane; što je visoko posjeći će, i što je uzdignuto sniziće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I gustu će šumu isjeći sjekirom, i Livan će pasti od silnoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga