1 Ne viče li mudrost? i razum ne pušta li glas svoj?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Navrh visina, na putu, na rasputicama stoji,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Kod vrata, na ulasku u grad, gdje se otvoraju vrata, viče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Vas vičem, o ljudi, i glas svoj obraćam k sinovima ljudskim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Naučite se ludi mudrosti, i bezumni orazumite se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Slušajte, jer ću govoriti velike stvari, i usne moje otvorajući se kazivaće što je pravo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jer usta moja govore istinu, i mrska je usnama mojim bezbožnost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Prave su sve riječi usta mojih, ništa nema u njima krivo ni izopačeno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Sve su obične razumnomu i prave su onima koji nalaze znanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Primite nastavu moju a ne srebro, i znanje radije nego najbolje zlato.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jer je bolja mudrost od dragoga kamenja, i što je god najmilijih stvari ne mogu se izjednačiti s njom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ja mudrost boravim s razboritošću, i razumno znanje nalazim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Strah je Gospodnji mržnja na zlo; ja mrzim na ponositost i na oholost i na zli put i na usta opaka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Moj je savjet i što god jest; ja sam razum i moja je sila.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Mnom carevi caruju, i vladaoci postavljaju pravdu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Mnom vladaju knezovi i poglavari i sve sudije zemaljske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ja ljubim one koji mene ljube, i koji me dobro traže nalaze me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 U mene je bogatstvo i slava, postojano dobro i pravda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Plod je moj bolji od zlata i od najboljega zlata, i dobitak je moj bolji od najboljega srebra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Putem pravednijem hodim, posred staza pravice,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Da onima koji me ljube dam ono što jest, i riznice njihove da napunim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Gospod me je imao u početku puta svojega, prije djela svojih, prije svakoga vremena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Prije vijekova postavljena sam, prije početka, prije postanja zemlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Kad jošte ne bijaše bezdana, rodila sam se, kad još ne bijaše izvora obilatijeh vodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Prije nego se gore osnovaše, prije humova ja sam se rodila;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Još ne bješe načinio zemlje ni polja ni početka prahu vasiljenskom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Kad je uređivao nebesa, ondje bijah; kad je razmjeravao krug nad bezdanom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Kad je utvrđivao oblake gore i krijepio izvore bezdanu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Kad je postavljao moru među i vodama da ne prestupaju zapovijesti njegove, kad je postavljao temelje zemlji;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Tada bijah kod njega hranjenica, bijah mu milina svaki dan, i veseljah se pred njim svagda;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Veseljah se na vasiljenoj njegovoj, i milina mi je sa sinovima ljudskim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Tako dakle, sinovi, poslušajte me, jer blago onima koji se drže putova mojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Slušajte nastavu, i budite mudri, i nemojte je odbaciti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Blago čovjeku koji me sluša stražeći na vratima mojim svaki dan i čuvajući pragove vrata mojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Jer ko mene nalazi, nalazi život i dobija ljubav od Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A ko o mene griješi, čini krivo duši svojoj; svi koji mrze na me, ljube smrt.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga