1 Riječi cara Lemuila; sabrane riječi, kojima ga je učila mati njegova.

2 Šta, sine moj, šta, sine utrobe moje, i šta, sine zavjeta mojih?

3 Ne daj krjeposti svoje ženama, ni putova svojih onima što satiru careve.

4 Nije za careve, Lemuilo, nije za careve da piju vino, ni za knezove da piju silovito piće,

5 Da ne bi pijući zaboravio uredbe, i izmijenio pravicu kojemu nevoljniku.

6 Podajte silovito piće onome koji hoće da propadne, i vino onima koji su tužna srca;

7 Neka se napije i zaboravi svoje siromaštvo, i da se više ne sjeća svoje muke.

8 Otvoraj usta svoja za nijemoga, za stvar svijeh namijenjenijeh smrti.

9 Otvoraj usta svoja, sudi pravo, daj pravicu nevoljnome i ubogome.

10 Ko će naći vrsnu ženu? jer vrijedi više nego biser.

11 Oslanja se na nju srce muža njezina, i dobitka neće nedostajati.

12 Čini mu dobro, a ne zlo, svega vijeka svojega.

13 Traži vune i lana, i radi po volji rukama svojim.

14 Ona je kao lađa trgovačka, iz daleka donosi hranu svoju.

15 Ustaje dok je još noć, daje hranu čeljadi svojoj i posao djevojkama svojim.

16 Misli o njivi, i uzme je, od rada ruku svojih sadi vinograd.

17 Opasuje snagom bedra svoja i krijepi mišice svoje.

18 Vidi kako joj je dobra radnja, ne gasi joj se noću žižak.

19 Rukama svojima maša se preslice, i prstima svojima drži vreteno.

20 Ruku svoju otvora siromahu, i pruža ruke ubogome.

21 Ne boji se snijega za svoju čeljad, jer sva čeljad njezina ima po dvoje haljine.

22 Pokrivače sama sebi gradi, tako platno i skerlet odijelo joj je.

23 Zna se muž njezin na vratima kad sjedi sa starješinama zemaljskim.

24 Košulje gradi i prodaje, i pojase daje trgovcu.

25 Odijelo joj je krjepost i ljepota, i osmijeva se na vrijeme koje ide.

26 Usta svoja otvora mudro i na jeziku joj je nauka blaga.

27 Pazi na vladanje čeljadi svoje, i hljeba u lijenosti ne jede.

28 Sinovi njezini podižu se i blagosiljaju je; muž njezin također hvali je;

29 Mnoge su žene bile vrsne, ali ti ih nadvišuješ sve.

30 Ljupkost je prijevarna i ljepota tašta; žena koja se boji Gospoda, ona zaslužuje pohvalu.

31 Podajte joj od ploda ruku njezinijeh, i neka je hvale na vratima djela njezina.

Analiza
Pretraga