1 Riječi cara Lemuila; sabrane riječi, kojima ga je učila mati njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Šta, sine moj, šta, sine utrobe moje, i šta, sine zavjeta mojih?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ne daj krjeposti svoje ženama, ni putova svojih onima što satiru careve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Nije za careve, Lemuilo, nije za careve da piju vino, ni za knezove da piju silovito piće,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Da ne bi pijući zaboravio uredbe, i izmijenio pravicu kojemu nevoljniku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Podajte silovito piće onome koji hoće da propadne, i vino onima koji su tužna srca;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Neka se napije i zaboravi svoje siromaštvo, i da se više ne sjeća svoje muke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Otvoraj usta svoja za nijemoga, za stvar svijeh namijenjenijeh smrti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Otvoraj usta svoja, sudi pravo, daj pravicu nevoljnome i ubogome.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ko će naći vrsnu ženu? jer vrijedi više nego biser.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Oslanja se na nju srce muža njezina, i dobitka neće nedostajati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Čini mu dobro, a ne zlo, svega vijeka svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Traži vune i lana, i radi po volji rukama svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ona je kao lađa trgovačka, iz daleka donosi hranu svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ustaje dok je još noć, daje hranu čeljadi svojoj i posao djevojkama svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Misli o njivi, i uzme je, od rada ruku svojih sadi vinograd.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Opasuje snagom bedra svoja i krijepi mišice svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Vidi kako joj je dobra radnja, ne gasi joj se noću žižak.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Rukama svojima maša se preslice, i prstima svojima drži vreteno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ruku svoju otvora siromahu, i pruža ruke ubogome.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ne boji se snijega za svoju čeljad, jer sva čeljad njezina ima po dvoje haljine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Pokrivače sama sebi gradi, tako platno i skerlet odijelo joj je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Zna se muž njezin na vratima kad sjedi sa starješinama zemaljskim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Košulje gradi i prodaje, i pojase daje trgovcu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Odijelo joj je krjepost i ljepota, i osmijeva se na vrijeme koje ide.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Usta svoja otvora mudro i na jeziku joj je nauka blaga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Pazi na vladanje čeljadi svoje, i hljeba u lijenosti ne jede.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Sinovi njezini podižu se i blagosiljaju je; muž njezin također hvali je;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Mnoge su žene bile vrsne, ali ti ih nadvišuješ sve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Ljupkost je prijevarna i ljepota tašta; žena koja se boji Gospoda, ona zaslužuje pohvalu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Podajte joj od ploda ruku njezinijeh, i neka je hvale na vratima djela njezina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga