1 Riječi Agura sina Jakejeva; sabrane riječi toga čovjeka Itilu, Itilu i Ukalu.
Kopirano
+
2 Ja sam luđi od svakoga, i razuma čovječijega nema u mene.
Kopirano
+
3 Niti sam učio mudrosti niti znam svetijeh stvari.
Kopirano
+
4 Ko je izašao na nebo i opet sišao? ko je skupio vjetar u pregršti svoje? ko je svezao vode u plašt svoj? ko je utvrdio sve krajeve zemlji? kako mu je ime? i kako je ime sinu njegovu? znaš li?
Kopirano
+
5 Sve su riječi Božije čiste; on je štit onima koji se uzdaju u nj.
Kopirano
+
6 Ništa ne dodaji k riječima njegovijem, da te ne ukori i ne nađeš se laža.
Kopirano
+
7 Za dvoje molim te; nemoj me se oglušiti dok sam živ:
Kopirano
+
8 Taštinu i riječ lažnu udalji od mene; siromaštva ni bogatstva ne daj mi, hrani me hljebom po obroku mom,
Kopirano
+
9 Da ne bih najedavši se odrekao se tebe i rekao: ko je Gospod? ili osiromašivši da ne bih krao i uzalud uzimao ime Boga svojega.
Kopirano
+
10 Ne opadaj sluge gospodaru njegovu, da te ne bi kleo i ti bio kriv.
Kopirano
+
11 Ima rod koji psuje oca svojega i ne blagosilja matere svoje.
Kopirano
+
12 Ima rod koji misli da je čist, a od svoga kala nije opran.
Kopirano
+
13 Ima rod koji drži visoko oči svoje, i vjeđe mu se dižu uvis.
Kopirano
+
14 Ima rod kojemu su zubi mačevi i kutnjaci noževi, da proždire siromahe sa zemlje i uboge između ljudi.
Kopirano
+
15 Pijavica ima dvije kćeri, koje govore: daj, daj. Ima troje nesito, i četvrto nikad ne kaže: dosta:
Kopirano
+
16 Grob, materica jalova, zemlja, koja ne biva sita vode, i oganj, koji ne govori: dosta.
Kopirano
+
17 Oko koje se ruga ocu i neće da sluša matere, kljuvaće ga gavrani s potoka i jesti orlići.
Kopirano
+
18 Troje mi je čudesno, i četvrtoga ne razumijem:
Kopirano
+
19 Put orlov u nebo, put zmijin po stijeni, put lađin posred mora, i put čovječiji k djevojci.
Kopirano
+
20 Taki je put kurvin: jede, i ubriše usta, pa veli: nijesam učinila zla.
Kopirano
+
21 Od troga se potresa zemlja, i četvrtoga ne može podnijeti:
Kopirano
+
22 Od sluge, kad postane car, od bezumnika, kad se najede hljeba,
Kopirano
+
23 Od puštenice, kad se uda, od sluškinje kad naslijedi gospođu svoju.
Kopirano
+
24 Četvoro ima maleno na zemlji, ali mudrije od mudaraca:
Kopirano
+
25 Mravi, koji su slab narod, ali opet pripravljaju u ljeto sebi hranu;
Kopirano
+
26 Pitomi zečevi, koji su nejak narod, ali opet u kamenu grade sebi kuću;
Kopirano
+
27 Skakavci, koji nemaju cara, ali opet idu svi jatom;
Kopirano
+
28 Pauk, koji rukama radi i u carskim je dvorima.
Kopirano
+
29 Troje lijepo korača, i četvrto lijepo hodi:
Kopirano
+
30 Lav, najjači između zvjerova, koji ne uzmiče ni pred kim,
Kopirano
+
31 Konj opasan po bedrima ili jarac, i car na koga niko ne ustaje.
Kopirano
+
32 Ako si ludovao ponesavši se ili si zlo mislio, metni ruku na usta.
Kopirano
+
33 Kad se razbija mlijeko, izlazi maslo; i ko jako nos utire, izgoni krv; tako ko draži na gnjev, zameće svađu.
Kopirano
+
Analiza
Pretraga