1 Kad sjedeš da jedeš s gospodinom, pazi dobro što je pred tobom.

2 Inače bi satjerao sebi nož u grlo, ako bi bio lakom.

3 Ne želi preslačaka njegovijeh, jer su lažna hrana.

4 Ne muči se da se obogatiš, i prođi se svoje mudrosti.

5 Hoćeš li baciti oči svoje na ono čega brzo nestaje? jer načini sebi krila i kao orao odleti u nebo.

6 Ne jedi hljeba u zavidljivca, i ne želi preslačaka njegovijeh.

7 Jer kako on tebe cijeni u duši svojoj tako ti jelo njegovo. Govoriće ti: jedi i pij; ali srce njegovo nije s tobom.

8 Zalogaj što pojedeš izbljuvaćeš, i izgubićeš ljubazne riječi svoje.

9 Pred bezumnijem ne govori, jer neće mariti za mudrost besjede tvoje.

10 Ne pomiči stare međe, i ne stupaj na njivu siročadi.

11 Jer je jak osvetnik njihov; braniće stvar njihovu od tebe.

12 Obrati k nauci srce svoje i uši svoje k riječima mudrijem.

13 Ne ukraćuj kara djetetu; kad ga biješ prutom, neće umrijeti.

14 Ti ga bij prutom, i dušu ćeš mu izbaviti iz pakla.

15 Sine moj, ako bude mudro srce tvoje, veseliće se srce moje u meni;

16 I igraće bubrezi moji kad usne tvoje stanu govoriti što je pravo.

17 Srce tvoje neka ne zavidi grješnicima, nego budi u strahu Gospodnjem vazda.

18 Jer ima plata, i nadanje tvoje neće se zatrti.

19 Slušaj, sine moj, i budi mudar i upravi putem srce svoje.

20 Ne budi među pijanicama ni među izjelicama.

21 Jer pijanica i izjelica osiromašiće, i spavač hodiće u ritama.

22 Slušaj oca svojega koji te je rodio, i ne preziri matere svoje kad ostari.

23 Kupuj istinu i ne prodaji je; kupuj mudrost, znanje i razum.

24 Veoma se raduje otac pravednikov, i roditelj mudroga veseli se s njega.

25 Neka se dakle veseli otac tvoj i mati tvoja, i neka se raduje roditeljka tvoja.

26 Sine moj, daj mi srce svoje, i oči tvoje neka paze na moje pute.

27 Jer je kurva duboka jama, a tijesan studenac tuđa žena.

28 Ona i zasjeda kao lupež i umnožava zločince među ljudima.

29 Kome: jaoh? kome: kuku? kome svađa? kome vika? kome rane ni za što? kome crven u očima?

30 Koji sjede kod vina, koji idu te traže rastvorena vina.

31 Ne gledaj na vino kad se rumeni, kad u čaši pokazuje lice svoje i upravo iskače.

32 Na pošljedak će kao zmija ujesti i kao aspida upeći.

33 Oči će tvoje gledati na tuđe žene, i srce će tvoje govoriti opačine.

34 I bićeš kao onaj koji leži usred mora i kao onaj koji spava navrh jedra.

35 Reći ćeš: izbiše me, ali me ne zabolje; tukoše me, ali ne osjetih; kad se probudim, ići ću opet da tražim to.

Analiza
Pretraga