1 Bolje je ime nego veliko bogatstvo, i milost je bolja nego srebro i zlato.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Bogat i siromah sretaju se; obojicu je Gospod stvorio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Pametan čovjek vidi zlo i skloni se, a ludi idu dalje i plaćaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Smjernosti i strahu Gospodnjemu plata je bogatstvo i slava i život.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Trnje i zamke su na putu opakoga; ko čuva dušu svoju, biće daleko od toga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Uči dijete prema putu kojim će ići, pa neće otstupiti od njega ni kad ostari.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Bogat gospodari nad siromasima, i ko uzima u zajam biva sluga onomu koji daje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ko sije bezakonje žeće muku, i pruta gnjeva njegova nestaće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Blago oko biće blagosloveno, jer daje hljeba svojega ubogomu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Otjeraj potsmjevača, i otići će raspra i prestaće svađa i sramota.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ko ljubi čisto srce, i čije su usne ljubazne, njemu je car prijatelj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Oči Gospodnje čuvaju znanje, a poslove bezakonikove obara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ljenivac govori: lav je napolju; nasred ulice poginuo bih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Usta su tuđih žena jama duboka; na koga se gnjevi Gospod, onamo će pasti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Bezumlje je privezano djetetu na srce; prut kojim se kara ukloniće ga od njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ko čini krivo siromahu da umnoži svoje, i ko daje bogatome, zacijelo će osiromašiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Prigni uho svoje i slušaj riječi mudrijeh ljudi, i srce svoje privij k nauci mojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer će ti biti milina ako ih složiš u srce svoje, ako sve budu poređane na usnama tvojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Da bi ti uzdanje bilo u Gospoda, kazujem ti ovo danas, a ti tako čini.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Nijesam li ti napisao znamenite stvari za savjete i znanje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Da bih ti pokazao tvrđu istinitijeh riječi da bi mogao istinitijem riječima odgovarati onima koji pošlju k tebi?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ne otimaj siromahu zato što je siromah, i ne zatiri nevoljnoga na vratima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Jer će Gospod braniti njihovu stvar, i oteće dušu onima koji njima otimaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ne druži se s čovjekom gnjevljivijem i ne idi sa žestokim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Da se ne bi navikao na putove njegove i metnuo zamke na dušu svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Ne budi od onijeh koji ruku daju, koji se jamče za dugove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Ako nemaš čim platiti, zašto da se odnese postelja ispod tebe?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Ne pomiči stare međe, koju su postavili oci tvoji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Jesi li vidio čovjeka ustaoca na poslu? Taki će pred carevima stajati, a neće stajati pred prostacima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga