1 Bolje je ime nego veliko bogatstvo, i milost je bolja nego srebro i zlato.
Kopirano
+
2 Bogat i siromah sretaju se; obojicu je Gospod stvorio.
Kopirano
+
3 Pametan čovjek vidi zlo i skloni se, a ludi idu dalje i plaćaju.
Kopirano
+
4 Smjernosti i strahu Gospodnjemu plata je bogatstvo i slava i život.
Kopirano
+
5 Trnje i zamke su na putu opakoga; ko čuva dušu svoju, biće daleko od toga.
Kopirano
+
6 Uči dijete prema putu kojim će ići, pa neće otstupiti od njega ni kad ostari.
Kopirano
+
7 Bogat gospodari nad siromasima, i ko uzima u zajam biva sluga onomu koji daje.
Kopirano
+
8 Ko sije bezakonje žeće muku, i pruta gnjeva njegova nestaće.
Kopirano
+
9 Blago oko biće blagosloveno, jer daje hljeba svojega ubogomu.
Kopirano
+
10 Otjeraj potsmjevača, i otići će raspra i prestaće svađa i sramota.
Kopirano
+
11 Ko ljubi čisto srce, i čije su usne ljubazne, njemu je car prijatelj.
Kopirano
+
12 Oči Gospodnje čuvaju znanje, a poslove bezakonikove obara.
Kopirano
+
13 Ljenivac govori: lav je napolju; nasred ulice poginuo bih.
Kopirano
+
14 Usta su tuđih žena jama duboka; na koga se gnjevi Gospod, onamo će pasti.
Kopirano
+
15 Bezumlje je privezano djetetu na srce; prut kojim se kara ukloniće ga od njega.
Kopirano
+
16 Ko čini krivo siromahu da umnoži svoje, i ko daje bogatome, zacijelo će osiromašiti.
Kopirano
+
17 Prigni uho svoje i slušaj riječi mudrijeh ljudi, i srce svoje privij k nauci mojoj.
Kopirano
+
18 Jer će ti biti milina ako ih složiš u srce svoje, ako sve budu poređane na usnama tvojim.
Kopirano
+
19 Da bi ti uzdanje bilo u Gospoda, kazujem ti ovo danas, a ti tako čini.
Kopirano
+
20 Nijesam li ti napisao znamenite stvari za savjete i znanje,
Kopirano
+
21 Da bih ti pokazao tvrđu istinitijeh riječi da bi mogao istinitijem riječima odgovarati onima koji pošlju k tebi?
Kopirano
+
22 Ne otimaj siromahu zato što je siromah, i ne zatiri nevoljnoga na vratima.
Kopirano
+
23 Jer će Gospod braniti njihovu stvar, i oteće dušu onima koji njima otimaju.
Kopirano
+
24 Ne druži se s čovjekom gnjevljivijem i ne idi sa žestokim,
Kopirano
+
25 Da se ne bi navikao na putove njegove i metnuo zamke na dušu svoju.
Kopirano
+
26 Ne budi od onijeh koji ruku daju, koji se jamče za dugove.
Kopirano
+
27 Ako nemaš čim platiti, zašto da se odnese postelja ispod tebe?
Kopirano
+
28 Ne pomiči stare međe, koju su postavili oci tvoji.
Kopirano
+
29 Jesi li vidio čovjeka ustaoca na poslu? Taki će pred carevima stajati, a neće stajati pred prostacima.
Kopirano
+
Analiza
Pretraga