1 Čovjek samovoljan traži što je njemu milo i miješa se u svašta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Bezumniku nije mio razum nego da se javlja srce njegovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Kad dođe bezbožnik, dođe i rug, i prijekor sa sramotom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Riječi su iz usta čovječijih duboka voda, izvor je mudrosti potok koji se ražljeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Nije dobro gledati bezbožniku ko je, da se učini krivo pravomu na sudu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Usne bezumnikove pristaju u svađu, i usta njegova dozivlju boj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Bezumniku su usta njegova pogibao, i usne njegove pruglo duši njegovoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Riječi su opadačeve kao izbijenijeh, ali slaze unutra u trbuh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I ko je nemaran u poslu svom brat je raspikući.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Tvrda je kula ime Gospodnje, k njemu će uteći pravednik, i biće u visokom zaklonu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Bogatstvo je bogatome jak grad i kao visok zid u njegovoj misli.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Pred propast podiže se srce čovjeku, a prije slave ide smjernost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ko odgovara prije nego čuje, to mu je ludost i sramota.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Duh čovječji snosi bol svoj; a duh oboren ko će podignuti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Srce razumna čovjeka dobavlja znanje, i uho mudrijeh traži znanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Dar čovjeku širi mjesto i vodi ga pred vlastelje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Pravedan se čini ko je prvi u svojoj raspri, ali kad dođe bližnji njegov, ispituje se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Raspre prekida ždrijeb, i između silnijeh rasuđuje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Uvrijeđen je brat kao tvrd grad, i svađa je kao prijevornica na dvoru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Svakomu se trbuh siti plodom usta njegovijeh, dohotkom od usana svojih siti se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Smrt je i život u vlasti jeziku, i ko ga miluje, ješće plod njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ko je našao ženu, našao je dobro i dobio ljubav od Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Siromah govori moleći, a bogat odgovara oštro.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ko ima prijatelja, valja da postupa prijateljski, jer ima prijatelja vjernijih od brata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga