1 Čovjek sprema srce, ali je od Gospoda što će jezik govoriti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Čovjeku se svi putovi njegovi čine čisti, ali Gospod ispituje duhove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ostavi na Gospoda djela svoja, i biće tvrde namjere tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Gospod je stvorio sve sam za se, i bezbožnika za zli dan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Mrzak je Gospodu ko je god ponosita srca, i neće ostati bez kara ako će i druge uzeti u pomoć.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Milošću i istinom očišća se bezakonje, i strahom Gospodnjim uklanja se čovjek oda zla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Kad su čiji putovi mili Gospodu, miri s njim i neprijatelje njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Bolje je malo s pravdom nego mnogo dohodaka s nepravdom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Srce čovječije izmišlja sebi put, ali Gospod upravlja korake njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Proroštvo je na usnama carevijem, u sudu neće pogriješiti usta njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Mjerila i potezi pravi od Gospoda su, i sve kamenje u tobocu njegovo je djelo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Gadno je carevima činiti nepravdu, jer se pravdom utvrđuje prijesto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Mile su carevima usne pravedne, i oni ljube onoga koji govori pravo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Gnjev je carev glasnik smrtni, ali mudar čovjek ublažiće ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 U veselu je licu carevu život, i ljubav je njegova kao oblak s poznijem daždem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Koliko je bolje teći mudrost nego zlato! i teći razum koliko je ljepše nego srebro!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Put je pravednijeh uklanjanje oda zla; čuva dušu svoju ko pazi na put svoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Oholost dolazi pred pogibao, i ponosit duh pred propast.
Kopiraj
Kopirano
3
Komentari
19 Bolje je biti ponizna duha s krotkima nego dijeliti plijen s oholima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ko pazi na riječ, nalazi dobro, i ko se uzda u Gospoda, blago njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ko je mudra srca, zove se razuman, a slast na usnama umnožava nauku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Izvor je životu razum onima koji ga imaju, a nauka bezumnijeh bezumlje je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Srce mudroga razumno upravlja ustima njegovijem, i dodaje nauku usnama njegovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ljubazne su riječi sat meda, slast duši i zdravlje kostima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Neki se put čini čovjeku prav, a kraj mu je put k smrti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Ko se trudi, sebi se trudi, jer ga nagone usta njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Čovjek nevaljao kopa zlo, i na usnama mu je kao oganj koji pali.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Opak čovjek zameće svađu, i opadač rastavlja glavne prijatelje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Nasilnik mami druga svojega i zavodi ga na put koji nije dobar;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Namiguje očima, kad misli naopako; kad miče usnama, čini zlo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Sijeda je kosa slavna kruna, nalazi se na putu pravednom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Bolji je spor na gnjev nego junak, i gospodar od svoga srca bolji je nego onaj koji uzme grad.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Ždrijeb se baca u krilo, ali je od Gospoda sve što izlazi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga