1 Mudra žena zida kuću svoju, a luda svojim rukama raskopava.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ko hodi pravo, boji se Gospoda; a ko je opak na svojim putovima, prezire ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 U ustima je bezbožnikovijem prut oholosti, a mudre čuvaju usta njihova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Gdje nema volova, čiste su jasle; a obilata je ljetina od sile volovske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Istinit svjedok ne laže, a lažan svjedok govori laž.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Potsmjevač traži mudrost, i ne nahodi je; a razumnomu je znanje lako naći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Idi od čovjeka bezumna, jer nećeš čuti pametne riječi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Mudrost je pametnoga da pazi na put svoj, a bezumlje je bezumnijeh prijevara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Bezumnima je šala grijeh, a među pravednima je dobra volja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Srce svačije zna jad duše svoje; i u veselje njegovo ne miješa se drugi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Dom bezbožnički raskopaće se, a koliba pravednijeh cvjetaće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Neki se put čini čovjeku prav, a kraj mu je put k smrti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I od smijeha boli srce, i veselju kraj biva žalost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Putova svojih nasitiće se ko je izopačena srca, ali ga se kloni čovjek dobar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Lud vjeruje svašta, a pametan pazi na svoje korake.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Mudar se boji i uklanja se od zla, a bezuman navire i slobodan je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Nagao čovjek čini bezumlje, a pakostan je čovjek mrzak.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ludi našljeđuje bezumlje, a razboriti vjenčava se znanjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Klanjaju se zli pred dobrima i bezbožni na vratima pravednoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ubogi je mrzak i prijatelju svom, a bogati imaju mnogo prijatelja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ko prezire bližnjega svojega griješi; a ko je milostiv ubogima, blago njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Koji smišljaju zlo, ne lutaju li? a milost i vjera biće onima koji smišljaju dobro.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 U svakom trudu ima dobitka, a govor usnama samo je siromaštvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Mudrima je vijenac bogatstvo njihovo, a bezumlje bezumnijeh ostaje bezumlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Istinit svjedok izbavlja duše, a lažan govori prijevaru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 U strahu je Gospodnjem jako pouzdanje, i sinovima je utočište.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Strah je Gospodnji izvor životu da se čovjek sačuva od prugala smrtnijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 U mnoštvu je naroda slava caru; a kad nestaje naroda, propast je vladaocu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Ko je spor na gnjev, velika je razuma; a ko je nagao pokazuje ludost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Život je tijelu srce zdravo, a zavist je trulež u kostima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Ko čini krivo ubogome, sramoti stvoritelja njegova; a poštuje ga ko je milostiv siromahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Za zlo svoje povrgnuće se bezbožnik, a pravednik nada se i na smrti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Mudrost počiva u srcu razumna čovjeka, a što je u bezumnima poznaje se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Pravda podiže narod, a grijeh je sramota narodima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Mio je caru razuman sluga, ali na sramotna gnjevi se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga