1 Ko ljubi nastavu, ljubi znanje; a ko mrzi na ukor, ostaje lud.

2 Dobar čovjek dobija ljubav od Gospoda, a čovjeka zlikovca osuđuje.

3 Neće se čovjek utvrditi bezbožnošću, a korijen pravednijeh neće se pomaći.

4 Vrijedna je žena vijenac mužu svojemu; a koja ga sramoti, ona mu je kao trulež u kostima.

5 Misli su pravednijeh prave, a savjeti bezbožnijeh prijevara.

6 Riječi bezbožnijeh vrebaju krv, a pravedne izbavljaju usta njihova.

7 Obaraju se bezbožni da ih nema, a dom pravednijeh ostaje.

8 Prema razumu svom hvali se čovjek; a ko je opaka srca, prezreće se.

9 Ko se snebiva, a ima slugu, bolji je od onoga koji se veliča a hljeba nema.

10 Pravednik se brine za život svojega živinčeta, a u bezbožnika je srce nemilostivo.

11 Ko radi svoju zemlju, biće sit hljeba; a ko ide za besposlicama, bezuman je.

12 Bezbožnik želi obranu oda zla, ali korijen pravednijeh daje je.

13 Zlome je zamka u grijehu usana njegovijeh, a pravednik izlazi iz tjeskobe.

14 Od ploda usta svojih siti se čovjek dobra, i platu za djela svoja prima čovjek.

15 Bezumniku se čini prav put njegov; ali ko sluša savjet, mudar je.

16 Gnjev bezumnikov odmah se pozna, ali pametni pokriva sramotu.

17 Ko govori istinu, javlja što je pravo, a lažni svjedok prijevaru.

18 Ima ko govori kao da mač probada, a jezik je mudrijeh lijek.

19 Istinita usta stoje tvrdo dovijeka, a jezik lažljivi za čas.

20 Koji zlo misle, prijevara im je u srcu, a radost je onima koji svjetuju na mir.

21 Nikaka nesreća neće zadesiti pravednika, a bezbožnici će se napuniti zla.

22 Mrske su Gospodu lažljive usne; a koji rade vjerno, mili su mu.

23 Pametan čovjek pokriva znanje, a srce bezumnijeh razglašuje bezumlje.

24 Ruka radljiva gospodariće, a lijena će davati danak.

25 Briga u srcu čovječijem obara; a dobra riječ razveseljava.

26 Pravedniku je bolje nego bližnjemu njegovu; a bezbožnike zavodi put njihov.

27 Ljenivac neće peći lova svoga, a u vrijedna je čovjeka dobro dragocjeno.

28 Na putu pravde život je, i kuda ide staza njezina nema smrti.

Analiza
Pretraga