1 Ko ljubi nastavu, ljubi znanje; a ko mrzi na ukor, ostaje lud.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Dobar čovjek dobija ljubav od Gospoda, a čovjeka zlikovca osuđuje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Neće se čovjek utvrditi bezbožnošću, a korijen pravednijeh neće se pomaći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Vrijedna je žena vijenac mužu svojemu; a koja ga sramoti, ona mu je kao trulež u kostima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Misli su pravednijeh prave, a savjeti bezbožnijeh prijevara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Riječi bezbožnijeh vrebaju krv, a pravedne izbavljaju usta njihova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Obaraju se bezbožni da ih nema, a dom pravednijeh ostaje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Prema razumu svom hvali se čovjek; a ko je opaka srca, prezreće se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ko se snebiva, a ima slugu, bolji je od onoga koji se veliča a hljeba nema.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Pravednik se brine za život svojega živinčeta, a u bezbožnika je srce nemilostivo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ko radi svoju zemlju, biće sit hljeba; a ko ide za besposlicama, bezuman je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Bezbožnik želi obranu oda zla, ali korijen pravednijeh daje je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Zlome je zamka u grijehu usana njegovijeh, a pravednik izlazi iz tjeskobe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Od ploda usta svojih siti se čovjek dobra, i platu za djela svoja prima čovjek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Bezumniku se čini prav put njegov; ali ko sluša savjet, mudar je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Gnjev bezumnikov odmah se pozna, ali pametni pokriva sramotu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ko govori istinu, javlja što je pravo, a lažni svjedok prijevaru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ima ko govori kao da mač probada, a jezik je mudrijeh lijek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Istinita usta stoje tvrdo dovijeka, a jezik lažljivi za čas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Koji zlo misle, prijevara im je u srcu, a radost je onima koji svjetuju na mir.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Nikaka nesreća neće zadesiti pravednika, a bezbožnici će se napuniti zla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Mrske su Gospodu lažljive usne; a koji rade vjerno, mili su mu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Pametan čovjek pokriva znanje, a srce bezumnijeh razglašuje bezumlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ruka radljiva gospodariće, a lijena će davati danak.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Briga u srcu čovječijem obara; a dobra riječ razveseljava.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Pravedniku je bolje nego bližnjemu njegovu; a bezbožnike zavodi put njihov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Ljenivac neće peći lova svoga, a u vrijedna je čovjeka dobro dragocjeno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Na putu pravde život je, i kuda ide staza njezina nema smrti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga