1 Lažna su mjerila mrska Gospodu, a prava mjera ugodna mu je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Kad dođe oholost, dođe i sramota; a u smjernijeh je mudrost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Pravedne vodi bezazlenost njihova, a bezakonike satire zloća njihova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Neće pomoći bogatstvo u dan gnjeva, a pravda izbavlja od smrti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Pravda bezazlenoga upravlja put njegov, a bezbožnik pada od svoje bezbožnosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Pravedne izbavlja pravda njihova, a bezakonici hvataju se u svojoj zloći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Kad umire bezbožnik, propada nadanje, i najjače uzdanje propada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Pravednik se izbavlja iz nevolje, a bezbožnik dolazi na njegovo mjesto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Licemjer kvari ustima bližnjega svojega; ali se pravednici izbavljaju znanjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Dobru pravednijeh raduje se grad; a kad propadaju bezbožnici, biva pjevanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Blagoslovima pravednijeh ljudi podiže se grad, a s usta bezbožničkih raskopava se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Bezumnik se ruga bližnjemu svojemu, a razuman čovjek muči.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Opadač tumarajući izdaje tajnu; a ko je vjerna srca, taji stvar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Gdje nema savjeta, propada narod, a pomoć je u mnoštvu savjetnika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Zlo prolazi ko se jamči za tuđina; a ko mrzi na jamstvo, bez brige je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Žena mila dobija čast, a silni dobijaju bogatstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Milostiv čovjek čini dobro duši svojoj, a nemilostiv udi svojemu tijelu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Bezbožni radi posao prijevaran; a ko sije pravdu, pouzdana mu je plata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ko se drži pravde, na život mu je; a ko ide za zlom, na smrt mu je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Mrski su Gospodu koji su opaka srca; a mili su mu koji su bezazleni na svom putu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Zao čovjek neće ostati bez kara ako i druge uzme u pomoć; a sjeme pravednijeh izbaviće se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Žena lijepa a bez razuma zlatna je brnjica u gubici svinji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Želja je pravednijeh samo dobro, a očekivanje bezbožnijeh gnjev.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Jedan prosipa, i sve više ima; a drugi tvrduje suviše, i sve je siromašniji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Podašna ruka biva bogatija, i ko napaja, sam će biti napojen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Ko ne da žita, proklinje ga narod, a ko prodaje, blagoslov mu je nad glavom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Ko traži dobro, dobija ljubav; a ko traži zlo, zadesiće ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Ko se uzda u bogatstvo svoje, propašće; a pravednici će se kao grana zelenjeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Ko zatire kuću svoju, naslijediće vjetar; i bezumnik će služiti mudromu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Plod je pravednikov drvo životno, i mudri obučava duše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Gle, pravedniku se na zemlji plaća, akamoli bezbožniku i grješniku?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga