1 Mudar je sin radost ocu svojemu, a lud je sin žalost materi svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ne pomaže nepravedno blago, nego pravda izbavlja od smrti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ne da Gospod da gladuje duša pravednikova, a imanje bezbožničko razmeće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Nemarna ruka osiromašava, a vrijedna ruka obogaćava.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ko zbira u ljeto, sin je razuman; ko spava o žetvi, sin je sramotan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Blagoslovi su nad glavom pravedniku, a usta bezbožnička pokriva nasilje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Spomen pravednikov ostaje blagosloven, a ime bezbožničko truhne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ko je mudra srca, prima zapovijesti; a ko je ludijeh usana, pašće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ko hodi bezazleno, hodi pouzdano; a ko je opak na putovima svojim, poznaće se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ko namiguje okom, daje muku; i ko je ludijeh usana, pašće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Usta su pravednikova izvor životu, a usta bezbožnička pokriva nasilje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Mrzost zameće svađe, a ljubav prikriva sve prijestupe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Na usnama razumnoga nalazi se mudrost, a za leđa je bezumnoga batina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Mudri sklanjaju znanje, a usta ludoga blizu su pogibli.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Bogatstvo je bogatima tvrd grad, siromaštvo je siromasima pogibao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Rad je pravednikov na život, dobitak bezbožnikov na grijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ko prima nastavu, na putu je k životu; a ko odbacuje kar, luta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ko pokriva mržnju, lažljivih je usana; i ko iznosi sramotu, bezuman je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 U mnogim riječima ne biva bez grijeha; ali ko zadržava usne svoje, razuman je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Jezik je pravednikov srebro odabrano; srce bezbožničko ne vrijedi ništa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Usne pravednikove pasu mnoge, a bezumni umiru s bezumlja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Blagoslov Gospodnji obogaćava a bez muke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Bezumniku je šala činiti zlo, a razuman čovjek drži se mudrosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Čega se boji bezbožnik, ono će ga snaći; a što pravednici žele, Bog će im dati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Kao što prolazi oluja, tako bezbožnika nestaje; a pravednik je na vječitom temelju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Kakav je ocat zubima i dim očima, taki je ljenivac onima koji ga šalju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Strah Gospodnji dodaje dane, a bezbožnicima se godine prekraćuju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Čekanje pravednijeh radost je, a nadanje bezbožnijeh propada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Put je Gospodnji krjepost bezazlenomu, a strah onima koji čine bezakonje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Pravednik se neće nigda pokolebati, a bezbožnici neće nastavati na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Usta pravednikova iznose mudrost, a jezik opaki istrijebiće se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Usne pravednikove znaju što je milo, a bezbožnička su usta opačina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga