1 I Gospod reče Mojsiju: evo, postavio sam te da si Bog Faraonu; a Aron brat tvoj biće prorok tvoj.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Govorićeš sve što ti zapovjedim; Aron pak brat tvoj govoriće Faraonu da pusti sinove Izrailjeve iz zemlje svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A ja ću učiniti da otvrdne srce Faraonu, te ću umnožiti znake svoje i čudesa svoja u zemlji Misirskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I neće vas ipak poslušati Faraon; a ja ću metnuti ruku svoju na Misir, i izvešću vojsku svoju, narod svoj, sinove Izrailjeve iz zemlje Misirske sudovima velikim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I poznaće Misirci da sam ja Gospod, kad dignem ruku svoju na Misir, i izvedem sinove Izrailjeve između njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I učini Mojsije i Aron, kako im zapovjedi Gospod, tako učiniše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A Mojsiju bijaše osamdeset godina, a Aronu osamdeset i tri godine, kad govorahu s Faraonom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Kad vam kaže Faraon i reče: učinite kako čudo, onda reci Aronu: uzmi štap svoj, i baci ga pred Faraona; te će se prometnuti u zmiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I izađoše Mojsije i Aron pred Faraona, i učiniše kako zapovjedi Gospod; i baci Aron štap svoj pred Faraona i pred sluge njegove, i prometnu se u zmiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A Faraon dozva mudarce i vračare; te i vračari Misirski učiniše tako svojim vračanjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I baciše svaki svoj štap, i prometnuše se štapovi u zmije; ali štap Aronov proždrije njihove štapove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I otvrdnu srce Faraonovo, i ne posluša ih, kao što bješe kazao Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I reče Gospod Mojsiju: oteža srce Faraonovo; neće da pusti naroda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Idi ujutru k Faraonu. Gle, on će izaći na vodu, pa stani prema njemu na obali, a štap koji se bio prometnuo u zmiju uzmi u ruku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I reci mu: Gospod Bog Jevrejski posla me k tebi da ti kažem: pusti narod moj da mi posluži u pustinji. Ali ti eto još ne posluša.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Zato Gospod ovako veli: ovako ćeš poznati da sam ja Gospod: evo, udariću štapom što mi je u ruci po vodi što je u rijeci, i prometnuće se u krv.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I ribe u rijeci pomrijeće, i rijeka će se usmrdjeti, i Misirci će se uzmučiti tražeći vode da piju iz rijeke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I Gospod reče Mojsiju: reci Aronu: uzmi štap svoj, i pruži ruku svoju na vode Misirske, na potoke, na rijeke i na jezera njihova i na sva zborišta voda njihovijeh; i prometnuće se u krv, i biće krv po svoj zemlji Misirskoj, i po sudima drvenijem i kamenijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I učiniše Mojsije i Aron kako im zapovjedi Gospod; i podigav Aron štap svoj udari po vodi koja bješe u rijeci pred Faraonom i slugama njegovijem. I sva voda što bješe u rijeci prometnu se u krv.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I pomriješe ribe što bijahu u rijeci, i usmrdje se rijeka tako da ne mogahu Misirci piti vode iz rijeke, i bješe krv po svoj zemlji Misirskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ali i vračari Misirski učiniše tako svojim vračanjem; i srce Faraonu otvrdnu, te ih ne posluša, kao što bješe kazao Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I okrenuv se Faraon otide kući svojoj, i ne mari ni za to.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A Misirci svi kopaše oko rijeke tražeći vode da piju; jer ne mogahu piti vode iz rijeke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I navrši se sedam dana kako rijeku udari Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga