1 A Gospod reče Mojsiju: sad ćeš vidjeti šta ću učiniti Faraonu; jer pod rukom krjepkom pustiće ih, i istjeraće ih iz zemlje svoje pod rukom krjepkom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Još govori Bog Mojsiju i reče mu: ja sam Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I javio sam se Avramu, Isaku i Jakovu imenom Bog svemogući, a imenom svojim Gospod ne bih im poznat.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I učinih zavjet svoj s njima da ću im dati zemlju Hanansku, zemlju u kojoj bijahu došljaci, u kojoj življahu kao stranci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I čuh uzdisanje sinova Izrailjevijeh, koje Misirci drže u ropstvu, i opomenuh se zavjeta svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Zato kaži sinovima Izrailjevijem: ja sam Gospod, i izvešću vas ispod bremena Misirskih, i oprostiću vas ropstva njihova, i izbaviću vas mišicom podignutom i sudovima velikim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I uzeću vas da mi budete narod, i ja ću vam biti Bog, te ćete poznati da sam ja Gospod Bog vaš, koji vas izvodim ispod bremena Misirskih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Pak ću vas odvesti u svoju zemlju, za koju podigoh ruku svoju zaklinjući se da ću je dati Avramu, Isaku i Jakovu; i daću vam je u našljedstvo, ja Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I Mojsije kaza tako sinovima Izrailjevijem; ali ne poslušaše Mojsija od slabosti duha svojega i od ljutoga ropstva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I Gospod reče Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Idi, kaži Faraonu caru Misirskom neka pusti sinove Izrailjeve iz zemlje svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A Mojsije progovori pred Gospodom i reče: eto, sinovi Izrailjevi ne poslušaše me, a kako će me poslušati Faraon, kad sam neobrezanijeh usana?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ali Gospod govori Mojsiju i Aronu, i zapovjedi im da idu k sinovima Izrailjevijem i k Faraonu, da izvedu sinove Izrailjeve iz zemlje Misirske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ovo su poglavice u domovima otaca svojih: sinovi Ruvima prvenca Izrailjeva: Enoh i Faluj, Asron i Harmija; to su porodice Ruvimove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A sinovi Simeunovi: Jemuilo i Jamin i Aod i Ahin i Sar i Saul, sin neke Hananejke; to su porodice Simeunove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A ovo su imena sinova Levijevih po porodicama njihovijem: Girson i Kat i Merarije; a Levije poživje sto i trideset i sedam godina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A ovo su sinovi Girsonovi: Lovenije i Semej po porodicama svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A sinovi Katovi: Amram i Isar i Hevron i Ozilo; a Kat poživje sto i trideset i tri godine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A sinovi Merarijevi: Molija i Musija. To su porodice Levijeve po lozama svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A Amram se oženi Johavedom bratučedom svojom, i ona mu rodi Arona i Mojsija. A poživje Amram sto i trideset i sedam godina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A sinovi Isarovi bjehu: Korej i Nafek i Zehrija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A sinovi Ozilovi: Misailo i Elisafan i Segrija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A Aron se oženi Jelisavetom kćerju Aminadavovom, sestrom Nasonovom; i ona mu rodi Nadava i Avijuda i Eleazara i Itamara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A sinovi Korejevi bjehu: Asir i Elkana i Avijasar. To su porodice Korejeve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I Eleazar sin Aronov oženi se jednom od kćeri Futilovijeh, i ona mu rodi Finesa. To su poglavice između otaca Levitskih po svojim porodicama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 To je Aron i Mojsije, kojima reče Gospod: izvedite sinove Izrailjeve iz zemlje Misirske u četama njihovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 To su koji govoriše Faraonu caru Misirskom da izvedu sinove Izrailjeve iz Misira; to je Mojsije i to je Aron.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I kad Gospod govoraše Mojsiju u zemlji Misirskoj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Reče Gospod Mojsiju govoreći: ja sam Gospod; kaži Faraonu caru Misirskom sve što sam ti kazao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I Mojsije reče pred Gospodom: evo sam neobrezanijeh usana, pa kako će me poslušati Faraon?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga