1 A od porfire i skerleta i crvca načiniše haljine za službu, da se služi u svetinji; i načiniše svete haljine Aronu, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.

2 Načiniše oplećak od zlata, i od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga.

3 Istegliše listove od zlata, i isjekoše žice, te izvezoše porfiru i skerlet i crvac i tanko platno vrlo vješto.

4 Poramenice mu načiniše da se sastavljaju, da se sastavlja na dva kraja svoja.

5 I pojas na oplećku izlažaše od njega i bješe iste naprave, od zlata i od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.

6 I ukovaše dva kamena oniha u zlato, i izrezaše na njima imena sinova Izrailjevih, kao što se režu pečati.

7 I udariše ih na poramenice od oplećka, da budu kameni za spomen sinovima Izrailjevijem, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.

8 I načiniše naprsnik vrlo vješte naprave kao što je naprava u oplećka, od zlata i od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga;

9 Četvorouglast i dvostruk načiniše naprsnik, u dužinu s pedi i u širinu s pedi, dvostruk.

10 I udariše po njemu četiri reda kamenja; u prvom redu: sardonih, topaz i smaragad;

11 A u drugom redu: karbunkul, safir i dijamanat;

12 A u trećem redu: ligur, ahat i ametist;

13 A u četvrtom redu: hrisolit, onih i jaspid, sve optočeno zlatom u svojim redovima.

14 Tijeh kamena s imenima sinova Izrailjevijeh bješe dvanaest prema njihovijem imenima, rezani kao pečati, za dvanaest plemena, svako po svom imenu.

15 I načiniše na naprsnik lance jednake, pletene, od čistoga zlata.

16 I načiniše dvije kopče zlatne i dvije grivne zlatne, i metnuše te dvije grivne na dva kraja naprsniku,

17 I provukoše dva zlatna lanca kroz dvije grivne na krajevima naprsniku,

18 A druga dva kraja od dva lanca zapeše za dvije kopče, i pritvrdiše ih za poramenice na oplećku sprijed.

19 I načiniše još dvije zlatne grivne, i metnuše ih na dva kraja naprsniku na strani prema oplećku iznutra.

20 I načiniše još dvije grivne zlatne, koje metnuše na dvije poramenice na oplećku ozdo naprijed gdje se sastavlja, više pojasa na oplećku.

21 Tako privezaše naprsnik kroz grivne na njemu i grivne na oplećku vrvcom od porfire, da stoji svrh pojasa od oplećka i da se ne razdvaja naprsnik od oplećka, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.

22 I načiniše plašt pod oplećak, tkan, sav od porfire.

23 I prorez na plaštu u srijedi kao prorez na oklopu, i oko proreza oplatu da se ne razdre.

24 I načiniše po skutu od plašta šipke od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga.

25 I načiniše zvonca od čistoga zlata, i metnuše zvonca među šipke, po skutu od plašta unaokolo između šipaka.

26 Zvonce pa šipak, zvonce pa šipak po skutu od plašta unaokolo, za službu, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.

27 I načiniše košulje od tankoga platna izmetanoga Aronu i sinovima njegovijem;

28 I kapu od tankoga platna, i kapice kićene od tankoga platna, i gaće platnene od tankoga platna uzvedenoga;

29 I pojas od tankoga platna uzvedenoga i od porfire i od skerleta i od crvca, vezen, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.

30 I načiniše pločicu za sveto oglavlje od čistoga zlata, i napisaše na njoj pismom kako se reže na pečatima: svetinja Gospodu.

31 I pritvrdiše za nju vrvcu od porfire da se veže za kapu ozgo, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.

32 I tako se svrši sav posao oko šatora i naslona od sastanka. I načiniše sinovi Izrailjevi sve; kako bješe zapovjedio Gospod Mojsiju, tako načiniše.

33 I donesoše k Mojsiju šator, naslon i sve sprave njegove, kuke, daske, prijevornice, stupove i stopice,

34 I pokrivač od koža ovnujskih crvenih obojenih i pokrivač od koža jazavčijih, i zavjes,

35 I kovčeg od svjedočanstva i poluge za nj, i zaklopac,

36 Sto sa svijem spravama, i hljeb za postavljanje,

37 Svijetnjak čisti, žiške njegove, žiške naređane, i sve sprave njegove, i ulje za vidjelo.

38 I oltar zlatni, i ulje pomazanja, i kad mirisni, i zavjes na vrata od šatora,

39 Oltar mjedeni i rešetku mjedenu za nj, poluge njegove i sve sprave njegove, umivaonicu i podnožje njezino,

40 Zavjese za trijem, stupove za njih i stopice njihove, i zavjes na vrata od trijema, uža njegova i kolje njegovo, i sve sprave za službu u šatoru, za šator od sastanka.

41 Haljine za službu, da se služi u svetinji, haljine svete Aronu svešteniku i haljine sinovima njegovijem, da vrše službu svešteničku.

42 Sve kako bješe zapovjedio Gospod Mojsiju, onako uradiše sinovi Izrailjevi sve ovo djelo.

43 I pogleda Mojsije sve to djelo, i gle, načiniše ga, kao što bješe zapovjedio Gospod, tako ga načiniše; i blagoslovi ih Mojsije.

Analiza
Pretraga