1 I načini od drveta sitima oltar za žrtve paljenice u dužinu od pet lakata, i u širinu od pet lakata, četvorouglast visok tri lakta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I načini mu na četiri ugla njegova rogove; iz njega izlažahu rogovi, i okova ga u mjed.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I načini sve posuđe za oltar, lonce i lopatice i kotliće i viljuške i kliješta; sve mu posuđe načini od mjedi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I načini oltaru rešetku kao mrežu od mjedi ispod oltara unaokolo oda dna do sredine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I sali četiri biočuga za četiri ugla rešetke mjedene, da se kroz njih provuku poluge.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A poluge načini od drveta sitima, i okova ih u mjed.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I provuče poluge kroz biočuge s obje strane oltara, da se može nositi, od dasaka načini ga šuplja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I načini umivaonicu mjedenu i podnožje joj mjedeno od ogledala koja donošahu gomilama žene dolazeći na vrata šatoru od sastanka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I načini trijem na južnoj strani, i zavjese trijemu od tankoga platna uzvedenoga od sto lakata,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I dvadeset stupova za njih i dvadeset stopica pod njih od mjedi, a kuke na stupove i prijevornice od srebra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Tako i na sjevernoj strani zavjese od sto lakata, dvadeset stupova za njih i dvadeset stopica pod njih od mjedi; a kuke na stupove i prijevornice njihove od srebra;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A na zapadnoj strani zavjese od pedeset lakata, deset stupova za njih i deset stopica njihovijeh od mjedi, kuke na stupove i pojasove njihove od srebra;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A na prednjoj strani prema istoku zavjese od pedeset lakata;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 S jedne strane zavjese od petnaest lakata, tri stupa za njih i tri stopice pod njih;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A s druge strane, do vrata od trijema i otuda i odovuda, zavjese od petnaest lakata, tri stupa za njih i tri stopice pod njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Svi zavjesi na trijemu unaokolo bjehu od tankoga platna uzvedenoga;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A stopice pod stupovima od mjedi, kuke na stupovima i pojasovi na njima od srebra; i vrhovi im bijahu srebrni; svi stupovi u trijemu bijahu opasani srebrom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A zavjes na vratima od trijema bijaše od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga, vezen, u dužinu od dvadeset lakata a u visinu po širini pet lakata, kao i drugi zavjesi u trijemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I četiri stupa za nj, i četiri stopice pod njih od mjedi, čepovi na njima od srebra i vrhovi im i pojasovi od srebra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A sve kolje šatoru i trijemu unaokolo bijaše od mjedi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Te su stvari prebrojene za šator, šator od svjedočanstva, koje je prebrojio po zapovijesti Mojsijevoj Itamar sin Arona sveštenika za službu Levitsku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A Veseleilo sin Urije sina Orova od plemena Judina načini sve to što zapovjedi Gospod Mojsiju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I s njim Elijav sin Ahisamahov od plemena Danova, drvodjelja i vješt tkati i vesti po porfiri, po skerletu, po crvcu i po tankom platnu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A svega zlata što otide na ovo djelo, na sve djelo za svetinju, koje zlato bješe priloženo, svega ga bješe dvadeset i devet talanata, sedam stotina i trideset sikala, po svetom siklu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A srebra što dođe od zbora, sto talanata, i tisuća sedam stotina i sedamdeset i pet sikala, po svetom siklu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Po sikla od glave, po siklu svetom, od svakoga koji uđe u broj, od dvadeset godina i više, od šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Od sto talanata srebra sališe se stopice za svetinju i stopice za zavjes; sto stopica od sto talanata, talanat na stopicu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A od tisuću i sedam stotina i sedamdeset i pet sikala načini kuke na stupove, i okova im vrhove i opasa ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A mjedi priložene bijaše sedamdeset talanata, i dvije tisuće i četiri stotine sikala.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I od toga načini stopice na vratima šatora od sastanka, i mjedeni oltar i rešetku mjedenu za nj, i sve sprave za oltar,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I stopice u trijemu unaokolo, i stopice na vratima od trijema, i sve kolje za šator i sve kolje za trijem unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga