1 I načini od drveta sitima oltar za žrtve paljenice u dužinu od pet lakata, i u širinu od pet lakata, četvorouglast visok tri lakta.

2 I načini mu na četiri ugla njegova rogove; iz njega izlažahu rogovi, i okova ga u mjed.

3 I načini sve posuđe za oltar, lonce i lopatice i kotliće i viljuške i kliješta; sve mu posuđe načini od mjedi.

4 I načini oltaru rešetku kao mrežu od mjedi ispod oltara unaokolo oda dna do sredine.

5 I sali četiri biočuga za četiri ugla rešetke mjedene, da se kroz njih provuku poluge.

6 A poluge načini od drveta sitima, i okova ih u mjed.

7 I provuče poluge kroz biočuge s obje strane oltara, da se može nositi, od dasaka načini ga šuplja.

8 I načini umivaonicu mjedenu i podnožje joj mjedeno od ogledala koja donošahu gomilama žene dolazeći na vrata šatoru od sastanka.

9 I načini trijem na južnoj strani, i zavjese trijemu od tankoga platna uzvedenoga od sto lakata,

10 I dvadeset stupova za njih i dvadeset stopica pod njih od mjedi, a kuke na stupove i prijevornice od srebra.

11 Tako i na sjevernoj strani zavjese od sto lakata, dvadeset stupova za njih i dvadeset stopica pod njih od mjedi; a kuke na stupove i prijevornice njihove od srebra;

12 A na zapadnoj strani zavjese od pedeset lakata, deset stupova za njih i deset stopica njihovijeh od mjedi, kuke na stupove i pojasove njihove od srebra;

13 A na prednjoj strani prema istoku zavjese od pedeset lakata;

14 S jedne strane zavjese od petnaest lakata, tri stupa za njih i tri stopice pod njih;

15 A s druge strane, do vrata od trijema i otuda i odovuda, zavjese od petnaest lakata, tri stupa za njih i tri stopice pod njih.

16 Svi zavjesi na trijemu unaokolo bjehu od tankoga platna uzvedenoga;

17 A stopice pod stupovima od mjedi, kuke na stupovima i pojasovi na njima od srebra; i vrhovi im bijahu srebrni; svi stupovi u trijemu bijahu opasani srebrom.

18 A zavjes na vratima od trijema bijaše od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga, vezen, u dužinu od dvadeset lakata a u visinu po širini pet lakata, kao i drugi zavjesi u trijemu.

19 I četiri stupa za nj, i četiri stopice pod njih od mjedi, čepovi na njima od srebra i vrhovi im i pojasovi od srebra.

20 A sve kolje šatoru i trijemu unaokolo bijaše od mjedi.

21 Te su stvari prebrojene za šator, šator od svjedočanstva, koje je prebrojio po zapovijesti Mojsijevoj Itamar sin Arona sveštenika za službu Levitsku.

22 A Veseleilo sin Urije sina Orova od plemena Judina načini sve to što zapovjedi Gospod Mojsiju,

23 I s njim Elijav sin Ahisamahov od plemena Danova, drvodjelja i vješt tkati i vesti po porfiri, po skerletu, po crvcu i po tankom platnu.

24 A svega zlata što otide na ovo djelo, na sve djelo za svetinju, koje zlato bješe priloženo, svega ga bješe dvadeset i devet talanata, sedam stotina i trideset sikala, po svetom siklu;

25 A srebra što dođe od zbora, sto talanata, i tisuća sedam stotina i sedamdeset i pet sikala, po svetom siklu;

26 Po sikla od glave, po siklu svetom, od svakoga koji uđe u broj, od dvadeset godina i više, od šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset.

27 Od sto talanata srebra sališe se stopice za svetinju i stopice za zavjes; sto stopica od sto talanata, talanat na stopicu.

28 A od tisuću i sedam stotina i sedamdeset i pet sikala načini kuke na stupove, i okova im vrhove i opasa ih.

29 A mjedi priložene bijaše sedamdeset talanata, i dvije tisuće i četiri stotine sikala.

30 I od toga načini stopice na vratima šatora od sastanka, i mjedeni oltar i rešetku mjedenu za nj, i sve sprave za oltar,

31 I stopice u trijemu unaokolo, i stopice na vratima od trijema, i sve kolje za šator i sve kolje za trijem unaokolo.

Analiza
Pretraga