1 I načini Veseleilo kovčeg od drveta sitima, dva i po lakta dug i podrug lakta širok i podrug lakta visok.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I pokova ga čistijem zlatom iznutra i spolja; i načini mu zlatan vijenac unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I sali mu četiri biočuga od zlata na četiri ugla njegova: dva biočuga s jedne strane a dva s druge.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I načini poluge od drveta sitima, i okova ih zlatom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I provuče poluge kroz biočuge s obje strane kovčegu, da se može nositi kovčeg.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I načini zaklopac od čistoga zlata, u dužinu od dva i po lakta, a u širinu od podrug lakta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I načini dva heruvima od zlata, jednostavne načini ih, na dva kraja zaklopcu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jednoga heruvima na kraju odovud, a drugoga heruvima na kraju odonud; zaklopcu na oba kraja načini heruvime.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I u heruvima bjehu krila raširena u vis, i zaklanjahu krilima svojim zaklopac, i licem bjehu okrenuti jedan drugom, i gledahu prema zaklopcu heruvimi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I načini sto od drveta sitima, u dužinu od dva lakta a u širinu od lakta, i od podrug lakta u visinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I pokova ga čistim zlatom, i načini mu vijenac zlatan unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I načini mu oplatu s podlanice unaokolo, i načini vijenac zlatan uz oplatu unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I sali mu četiri biočuga od zlata, i metnu biočuge na četiri ugla, koji mu bijahu na četiri noge.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Prema oplati bijahu biočuzi, a u njima poluge, da se može nositi sto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A poluge načini od drveta sitima, i okova ih zlatom, da se može nositi sto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I načini od čistoga zlata posuđe što se meće na sto: zdjele i čaše i kutliće i vijedra, kojim će se preljevati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I načini svijetnjak od čistoga zlata, jednostavan načini svijetnjak; stup mu i grane, čašice i jabuke i cvjetovi izlažahu iz njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Šest grana izlažahu mu sa strana; tri grane svijetnjaka s jedne strane a tri grane svijetnjaka s druge strane;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Tri čašice kao badem na jednoj grani i jabuka i cvijet, a tri čašice kao badem na drugoj grani i jabuka i cvijet; tako na svijeh šest grana koje izlažahu iz svijetnjaka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A na samom svijetnjaku bjehu četiri čašice kao badem sa svojim jabukama i cvjetovima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Jedna jabuka bješe pod dvije grane iz njega, i jedna jabuka pod druge dvije grane iz njega, i jedna jabuka pod druge dvije grane iz njega; tako pod šest grana koje izlažahu iz njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Jabuke njihove i grane im izlažahu iz njega, sve bješe od čistoga zlata jednostavno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I načini mu sedam žižaka i usekače i spremice za gar od čistoga zlata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Od talanta čistoga zlata načini ga sa svijem spravama njegovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I načini oltar kadioni od drveta sitima u dužinu od jednoga lakta, i u širinu od jednoga lakta, četvorouglast, i od dva lakta u visinu; iz njega izlažahu mu rogovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I pokova ga čistijem zlatom ozgo i sa strane unaokolo, i rogove; i načini mu vijenac od zlata unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I dva biočuga od zlata načini mu ispod vijenca na dva ugla njegova s obje strane, da u njima stoje poluge da se može nositi o njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A poluge načini od drveta sitima, i okova ih zlatom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I načini ulje za sveto pomazanje i čisti kad mirisni vještinom apotekarskom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga