1 I stade raditi Veseleilo i Elijav i svi ljudi vješti, kojima bješe Gospod dao mudrost i razum da umiju raditi svaki posao za službu u svetinji, i sve što je zapovjedio Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I pozva Mojsije Veseleila i Elijava i sve ljude vješte, kojima Gospod dade mudrost u srce, koje god podiže srce njihovo da dođu da rade taj posao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I uzeše od Mojsija sve priloge, koje donesoše sinovi Izrailjevi da se uradi djelo za službu u svetinji. Ali još donošahu k njemu dragovoljne priloge svako jutro.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Tada dođoše svi vješti ljudi, koji rađahu djelo za svetinju, svaki od svojega posla, koji rađahu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I rekoše Mojsiju govoreći: više donosi narod nego što treba da se uradi djelo, koje je Gospod zapovjedio da se uradi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I zapovjedi Mojsije da se oglasi po okolu govoreći: ni čovjek ni žena da ne donosi više priloga za svetinju. I zabrani se narodu da ne donosi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jer bijaše svega dosta da se uradi sve djelo, i još pretjecaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I ljudi vješti između onijeh, koji radiše ovo djelo, načiniše šator od deset zavjesa od tankoga platna uzvedenoga i od porfire i od skerleta i od crvca, s heruvimima vješto vezenim načiniše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 U dužinu bješe jedan zavjes od dvadeset i osam lakata a u širinu od četiri lakta; svi zavjesi bjehu jedne mjere.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I sastaviše pet zavjesa jedan s drugim, i pet drugih zavjesa sastaviše jedan s drugim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I načiniše petlje od porfire po kraju prvoga zavjesa na onoj strani gdje će se sastaviti s drugim; i tako načiniše na svakom zavjesu po kraju gdje će se sastaviti s drugim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Pedeset petalja načiniše na prvom zavjesu, i pedeset petalja načiniše na kraju svakoga zavjesa gdje se sastavlja s drugim; petlje bjehu jedna prema drugoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I načiniše pedeset zlatnijeh kuka, i sastaviše kukama zavjese jedan s drugim; tako se šator sastavi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I načiniše zavjese od kostrijeti za naslon nad šatorom; jedanaest takih zavjesa načiniše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 U dužinu bješe jedan zavjes od trideset lakata a u širinu od četiri lakta; jedne mjere bješe svijeh jedanaest zavjesa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I sastaviše pet zavjesa zajedno, a drugih šest zavjesa zajedno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I načiniše pedeset petalja po kraju jednoga zavjesa gdje se sastavlja s drugim, i pedeset petalja načiniše po kraju drugoga zavjesa da se sastavi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I načiniše pedeset kuka od mjedi da se sastavi naslon.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I načiniše pokrivač na naslon od koža ovnujskih crvenih obojenih, i pokrivač od koža jazavčjih ozgo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I načiniše daske šatoru od drveta sitima, koje će stajati pravo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Daska bješe duga deset lakata a podrug lakta široka svaka daska.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Po dva čepa bjehu na dasci, jedan prema drugom; tako načiniše na svijem daskama za šator.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A ovijeh dasaka za šator načiniše dvadeset dasaka za južnu stranu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I četrdeset stopica srebrnijeh načiniše pod dvadeset dasaka, dvije stopice pod jednu dasku za dva čepa njezina, a dvije stopice pod drugu dasku za dva čepa njezina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Tako i na drugoj strani šatora, prema sjeveru, načiniše dvadeset dasaka,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I četrdeset stopica srebrnijeh pod njih, dvije stopice pod jednu dasku a dvije stopice pod drugu dasku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A na zapadnoj strani šatora načiniše šest dasaka;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I još dvije daske načiniše na uglove šatoru s obje strane;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 One bijahu sastavljene ozdo, i bijahu sastavljene ozgo biočugom; tako načiniše s obje strane na dva ugla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I tako bijaše osam dasaka i šesnaest stopica njihovijeh srebrnijeh, po dvije stopice pod svaku dasku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I načiniše prijevornice od drveta sitima: pet za daske na jednoj strani šatora,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I pet prijevornica za daske na drugoj strani šatora, i pet prijevornica za daske na zapadnoj strani šatora do oba ugla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I načiniše prijevornicu srednju da ide preko srijede dasaka od jednoga kraja do drugoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 A daske okovaše zlatom, i biočuge na njih načiniše od zlata, da u njima stoje prijevornice, i okovaše zlatom prijevornice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I načiniše zavjes od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga, s heruvimima vješto vezenim načiniše ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I načiniše za nj četiri stupa od drveta sitima, i okovaše ih zlatom, a kuke na njima bjehu od zlata, i sališe im četiri stopice od srebra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 I načiniše zavjes na vrata naslonu od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga vezen,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I pet stupova za nj s kukama njihovijem, i vrhove im i pojase okovaše zlatom, i pet stopica pod njih od mjedi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga