1 Potom sabra Mojsije sav zbor sinova Izrailjevih, i reče im: ovo je zapovjedio Gospod da činite:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Šest dana da se radi, a sedmi da vam je svet, subota počivanja Gospodnjega; ko bi radio u taj dan, da se pogubi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Vatre ne ložite po stanovima svojim u dan subotni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Još reče Mojsije svemu zboru sinova Izrailjevih govoreći: ovo je zapovjedio Gospod i rekao:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Skupite između sebe prilog Gospodu; ko god hoće drage volje, neka donese prilog Gospodu: zlato i srebro i mjed,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I porfiru i skerlet i crvac i tanko platno i kostrijet,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I kože ovnujske crvene obojene i kože jazavčije i drvo sitim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I ulje za vidjelo, i mirise za ulje pomazanja i za kad mirisni,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I kamenje onihovo, i kamenje za ukivanje po oplećku i po naprsniku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I koji su god vješti među vama neka dođu da rade što je zapovjedio Gospod:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Šator, i naslon njegov, i pokrivač njegov, i kuke njegove, i daske njegove, prijevornice njegove, stupove njegove i stopice njegove,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Kovčeg, i poluge njegove, i zaklopac, i zavjes,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Sto, i poluge njegove i sve sprave njegove, i hljeb za postavljanje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I svijetnjak za vidjelo sa spravama njegovijem, i žiške njegove, i ulje za vidjelo,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I oltar kadioni, i poluge njegove, i ulje pomazanja, i kad mirisni, i zavjes na vrata od šatora,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Oltar za žrtvu paljenicu, i rešetku njegovu od mjedi, poluge njegove i sve sprave njegove, umivaonicu i podnožje njezino,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Zavjese za trijem, stupove njegove i stopice njegove, i zavjes na vrata od trijema,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Kolje za šator, i kolje za trijem s užima njihovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Haljine službene za službu u svetinji, i haljine svete Aronu svešteniku, i haljine sinovima njegovijem za službu svešteničku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Tada otide sav zbor sinova Izrailjevijeh od Mojsija;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I vratiše se, svaki kojega podiže srce njegovo i koga god duh pokrete dragovoljno, i donesoše prilog Gospodu za građenje šatora od sastanka i za svu službu u njemu i za haljine svete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Dolaziše ljudi i žene, ko god bješe dragovoljna srca, i donosiše spone i oboce i prstenje i narukvice i svakojake nakite zlatne; i svaki donese prilog zlata Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ko god imaše porfire, skerleta, crvca, tankoga platna, kostrijeti, koža ovnujskih crvenijeh obojenih i koža jazavčijih, svaki donošaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I ko god prilagaše srebro ili mjed, donošaše u prilog Gospodu; i u koga god bijaše drveta sitima, za svaku potrebu u službi donošaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I sve žene vješte predoše svojim rukama, i donosiše što napredoše za porfiru, skerlet, crvac i tanko platno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I sve žene koje podiže srce njihovo i bijahu vješte, predoše kostrijet.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A glavari donosiše kamenje onihovo i kamenje za ukivanje po oplećku i po naprsniku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I mirise i ulje za vidjelo i za ulje pomazanja i za kad mirisni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Svi ljudi i žene, koje podiže dragovoljno srce da donose što treba za sve djelo koje Gospod zapovjedi preko Mojsija da se načini, donesoše sinovi Izrailjevi dragovoljni prilog Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Tada reče Mojsije sinovima Izrailjevim: vidite, Gospod pozva po imenu Veseleila sina Urije sina Orova od plemena Judina,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I napuni ga duha Božijega, mudrosti, razuma i znanja i vještine za svaki posao,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Da vješto izmišlja kako se što radi od zlata i srebra i od mjedi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Da umije rezati kamenje i ukivati, da umije tesati drvo i raditi svaki posao vrlo vješto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I dade mu u srce, njemu i Elijavu sinu Ahisamahovu od plemena Danova, da mogu učiti druge.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Napuni ih vještine da rade svaki posao, da kuju, tešu, vezu, i tkaju porfiru, skerlet, crvac i tanko platno, i da rade svakojake poslove vješto izmišljajući.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga