1 Potom sabra Mojsije sav zbor sinova Izrailjevih, i reče im: ovo je zapovjedio Gospod da činite:

2 Šest dana da se radi, a sedmi da vam je svet, subota počivanja Gospodnjega; ko bi radio u taj dan, da se pogubi.

3 Vatre ne ložite po stanovima svojim u dan subotni.

4 Još reče Mojsije svemu zboru sinova Izrailjevih govoreći: ovo je zapovjedio Gospod i rekao:

5 Skupite između sebe prilog Gospodu; ko god hoće drage volje, neka donese prilog Gospodu: zlato i srebro i mjed,

6 I porfiru i skerlet i crvac i tanko platno i kostrijet,

7 I kože ovnujske crvene obojene i kože jazavčije i drvo sitim,

8 I ulje za vidjelo, i mirise za ulje pomazanja i za kad mirisni,

9 I kamenje onihovo, i kamenje za ukivanje po oplećku i po naprsniku.

10 I koji su god vješti među vama neka dođu da rade što je zapovjedio Gospod:

11 Šator, i naslon njegov, i pokrivač njegov, i kuke njegove, i daske njegove, prijevornice njegove, stupove njegove i stopice njegove,

12 Kovčeg, i poluge njegove, i zaklopac, i zavjes,

13 Sto, i poluge njegove i sve sprave njegove, i hljeb za postavljanje,

14 I svijetnjak za vidjelo sa spravama njegovijem, i žiške njegove, i ulje za vidjelo,

15 I oltar kadioni, i poluge njegove, i ulje pomazanja, i kad mirisni, i zavjes na vrata od šatora,

16 Oltar za žrtvu paljenicu, i rešetku njegovu od mjedi, poluge njegove i sve sprave njegove, umivaonicu i podnožje njezino,

17 Zavjese za trijem, stupove njegove i stopice njegove, i zavjes na vrata od trijema,

18 Kolje za šator, i kolje za trijem s užima njihovijem.

19 Haljine službene za službu u svetinji, i haljine svete Aronu svešteniku, i haljine sinovima njegovijem za službu svešteničku.

20 Tada otide sav zbor sinova Izrailjevijeh od Mojsija;

21 I vratiše se, svaki kojega podiže srce njegovo i koga god duh pokrete dragovoljno, i donesoše prilog Gospodu za građenje šatora od sastanka i za svu službu u njemu i za haljine svete.

22 Dolaziše ljudi i žene, ko god bješe dragovoljna srca, i donosiše spone i oboce i prstenje i narukvice i svakojake nakite zlatne; i svaki donese prilog zlata Gospodu.

23 Ko god imaše porfire, skerleta, crvca, tankoga platna, kostrijeti, koža ovnujskih crvenijeh obojenih i koža jazavčijih, svaki donošaše.

24 I ko god prilagaše srebro ili mjed, donošaše u prilog Gospodu; i u koga god bijaše drveta sitima, za svaku potrebu u službi donošaše.

25 I sve žene vješte predoše svojim rukama, i donosiše što napredoše za porfiru, skerlet, crvac i tanko platno.

26 I sve žene koje podiže srce njihovo i bijahu vješte, predoše kostrijet.

27 A glavari donosiše kamenje onihovo i kamenje za ukivanje po oplećku i po naprsniku,

28 I mirise i ulje za vidjelo i za ulje pomazanja i za kad mirisni.

29 Svi ljudi i žene, koje podiže dragovoljno srce da donose što treba za sve djelo koje Gospod zapovjedi preko Mojsija da se načini, donesoše sinovi Izrailjevi dragovoljni prilog Gospodu.

30 Tada reče Mojsije sinovima Izrailjevim: vidite, Gospod pozva po imenu Veseleila sina Urije sina Orova od plemena Judina,

31 I napuni ga duha Božijega, mudrosti, razuma i znanja i vještine za svaki posao,

32 Da vješto izmišlja kako se što radi od zlata i srebra i od mjedi,

33 Da umije rezati kamenje i ukivati, da umije tesati drvo i raditi svaki posao vrlo vješto.

34 I dade mu u srce, njemu i Elijavu sinu Ahisamahovu od plemena Danova, da mogu učiti druge.

35 Napuni ih vještine da rade svaki posao, da kuju, tešu, vezu, i tkaju porfiru, skerlet, crvac i tanko platno, i da rade svakojake poslove vješto izmišljajući.

Analiza
Pretraga