1 A narod vidjevši gdje Mojsije za dugo ne slazi s gore, skupi se narod pred Arona, i rekoše mu: hajde, načini nam bogove, koji će ići pred nama, jer tome Mojsiju koji nas izvede iz zemlje Misirske ne znamo šta bi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A Aron im reče: poskidajte zlatne oboce što su u ušima žena vaših, sinova vaših i kćeri vaših, i donesite mi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I poskida sav narod zlatne oboce što im bijahu u ušima, i donesoše Aronu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A on uzev iz ruku njihovijeh, sali u kalup, i načini tele saliveno. I rekoše: ovo su bogovi tvoji, Izrailju, koji te izvedoše iz zemlje Misirske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A kad to vidje Aron, načini oltar pred njim; i povika Aron, i reče: sjutra je praznik Gospodnji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I sjutradan ustavši rano prinesoše žrtve paljenice i žrtve zahvalne; i posjeda narod, te jedoše i piše, a poslije ustaše da se igraju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A Gospod reče Mojsiju: idi, siđi, jer se pokvari tvoj narod, koji si izveo iz zemlje Misirske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Brzo zađoše s puta, koji sam im zapovjedio; načiniše sebi tele liveno, i pokloniše mu se, i prinesoše mu žrtvu, i rekoše: ovo su bogovi tvoji, Izrailju, koji te izvedoše iz zemlje Misirske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Još reče Gospod Mojsiju: pogledah narod ovaj, i eto je narod tvrda vrata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I sada pusti me, da se raspali gnjev moj na njih i da ih istrijebim; ali od tebe ću učiniti narod velik.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A Mojsije se zamoli Gospodu Bogu svojemu, i reče: zašto se, Gospode, raspaljuje gnjev tvoj na narod tvoj, koji si izveo iz zemlje Misirske silom velikom i rukom krjepkom?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Zašto da govore Misirci i reku: na zlo ih izvede, da ih pobije po planinama i da ih istrijebi sa zemlje? Povrati se od gnjeva svojega, i požali narod svoj oda zla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Opomeni se Avrama, Isaka i Izrailja, sluga svojih, kojima si se sobom zakleo i obrekao im: umnožiću sjeme vaše kao zvijezde na nebu, i zemlju ovu, za koju govorih, svu ću dati sjemenu vašemu da je njihova dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I ražali se Gospodu učiniti zlo narodu svojemu, koje reče.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Tada se vrati Mojsije, i siđe s gore sa dvije ploče svjedočanstva u rukama svojim; i ploče bjehu pisane s obje strane, otud i odovud pisane.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I bjehu ploče djelo Božije, i pismo bješe pismo Božije, urezano na pločama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A Isus čuvši viku u narodu, kad vikahu, reče Mojsiju: vika ubojna u okolu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A on reče: nije to vika kako viču koji su jači, niti je vika kako viču koji su slabiji, nego čujem viku onijeh koji pjevaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I kad dođe blizu okola, ugleda tele i igre, te se razgnjevi Mojsije, i baci iz ruku svojih ploče, i razbi ih pod gorom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Pa uze tele koje bijahu načinili i spali ga ognjem, i satr ga u prah, i prosu ga po vodi, i zapoji sinove Izrailjeve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I reče Mojsije Aronu: šta ti je učinio ovaj narod, te ga uvali u toliki grijeh?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A Aron mu reče: nemoj se gnjeviti, gospodaru; ti znaš ovaj narod da je brz na zlo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Jer rekoše mi: načini nam bogove, koji će ići pred nama, jer tome Mojsiju koji nas izvede iz zemlje Misirske ne znamo šta bi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A ja im rekoh: ko ima zlata, neka ga skida sa sebe. I dadoše mi, a ja ga bacih u vatru, i izađe to tele.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A Mojsije videći narod go, jer ga ogoli Aron na sramotu pred protivnicima njegovijem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Stade Mojsije na vrata od okola, i reče: k meni ko je Gospodnji. I skupiše se pred njega svi sinovi Levijevi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I reče im: ovako kaže Gospod Bog Izrailjev: pripašite svaki svoj mač uz bedro svoje, pa prođite tamo i amo po okolu od vrata do vrata, i pobijte svaki brata svojega i prijatelja svojega i bližnjega svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I učiniše sinovi Levijevi po zapovijesti Mojsijevoj, i pogibe naroda u onaj dan do tri tisuće ljudi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Jer Mojsije reče: posvetite danas ruke svoje Gospodu, svak na sinu svom i na bratu svom, da bi vam dao danas blagoslov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A sjutradan reče Mojsije narodu: vi ljuto sagriješiste; zato sada idem gore ka Gospodu, eda bih ga umolio da vam oprosti grijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I vrati se Mojsije ka Gospodu, i reče: molim ti se; narod ovaj ljuto sagriješi načinivši sebi bogove od zlata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Ali oprosti im grijeh: ako li nećeš, izbriši me iz knjige svoje, koju si napisao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A Gospod reče Mojsiju: ko mi je zgriješio, onoga ću izbrisati iz knjige svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 A sada idi, vodi taj narod kuda sam ti kazao. Evo, moj će anđeo ići pred tobom, a kad ih pohodim, pohodiću na njima grijeh njihov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I Gospod bi narod zato što načiniše tele, koje sali Aron.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga