1 I reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Gle, pozvah po imenu Veseleila sina Urije sina Orova od plemena Judina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I napunih ga duha svetoga, mudrosti i razuma i znanja i svake vještine,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Da vješto izmišlja kako se što može načiniti od zlata i od srebra i od mjedi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Da umije rezati kamenje i ukivati, da umije tesati drvo, i svaki posao raditi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I evo udružih s njim Elijava sina Ahisamahova od plemena Danova, i svakomu vještom čovjeku u srce dadoh vještinu da izrade sve što sam ti zapovjedio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Šator od sastanka, i kovčeg za svjedočanstvo i zaklopac na nj, i sve sprave u šatoru,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I sto i sprave njegove, i svijetnjak čisti sa svijem spravama njegovijem, i oltar kadioni,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I oltar za žrtvu paljenicu sa svijem spravama njegovijem, i umivaonicu i podnožje njezino,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I haljine službene i svete haljine Aronu svešteniku i haljine sinovima njegovijem, da vrše službu svešteničku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I ulje pomazanja, i kad mirisni za svetinju. Sve neka načine onako kako sam ti zapovjedio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A ti kaži sinovima Izrailjevijem i reci: ali subote moje čuvajte, jer je znak između mene i vas od koljena do koljena, da znate da sam ja Gospod koji vas posvećujem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Čuvajte dakle subotu, jer vam je sveta; ko bi je oskvrnio, da se pogubi; jer ko bi god radio kakav posao u nju, istrijebiće se ona duša iz naroda svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Šest dana neka se radi; a sedmi je dan subota, odmor, svet Gospodu; ko bi god radio posao u dan subotni, da se pogubi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Zato će čuvati sinovi Izrailjevi subotu praznujući subotu od koljena do koljena zavjetom vječnim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 To je znak između mene i sinova Izrailjevih dovijeka; jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, a u sedmi dan počinu i odmori se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I izgovorivši ovo Mojsiju na gori Sinajskoj, dade mu dvije ploče svjedočanstva, ploče kamene pisane prstom Božijim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga