1 Jošte načini oltar kadioni, od drveta sitima načini ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Dužina neka mu bude lakat, i širina lakat, četvorouglast da bude, i dva lakta visok; iz njega neka mu izlaze rogovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I pokuj ga čistijem zlatom, ozgo sa strana unaokolo, i rogove njegove; i načini mu vijenac zlatan unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I načini mu po dva biočuga zlatna ispod vijenca na dva ugla njegova s obje strane, i kroz njih ćeš provući poluge da se može nositi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A poluge načini od drveta sitima, i okuj ih u zlato.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I metni ga pred zavjes koji visi pred kovčegom od svjedočanstva prema zaklopcu koji je nad svjedočanstvom, gdje ću se s tobom sastajati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I neka kadi na njemu Aron kadom mirisnim; svako jutro neka kadi kad spremi žiške.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I kad zapali Aron žiške uveče, neka kadi; neka bude kad svagdašnji pred Gospodom od koljena do koljena vašega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ne prinosite na njemu kada tuđega niti žrtve paljenice niti prinosa; ni naljeva ne ljevajte na njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Samo očišćenje neka čini nad rogovima njegovijem Aron jednom u godini; krvlju od žrtve za grijeh u dan očišćenja jednom u godini činiće očišćenja na njemu od koljena do koljena vašega; jer je to svetinja nad svetinjama Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jošte reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Kad staneš brojiti sinove Izrailjeve, između onijeh koji idu u broj svaki neka dade otkup za život svoj Gospodu, kad ih staneš brojiti, da ne bi došlo na njih kako zlo kad ih staneš brojiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A neka da svaki koji ide u broj po sikla, po siklu svetom (a taj je sikal dvadeset novčića); po sikla biće prilog Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ko god ide u broj, od dvadeset godina i više, neka da prilog Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Bogati da ne da više a siromah da ne da manje od po sikla, kad daju prilog Gospodu na očišćenje duša vaših.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I uzevši novce za očišćenje od sinova Izrailjevijeh ostavi ih za potrebu u šatoru od sastanka, i biće sinovima Izrailjevijem spomen pred Gospodom za očišćenje duša vaših.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Načini i umivaonicu od mjedi i podnožje joj od mjedi za umivanje; i metni je između šatora od sastanka i oltara, i nalij u nju vode.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Da iz nje pere Aron i sinovi njegovi ruke svoje i noge svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Kad idu u šator od sastanka, neka se umivaju vodom, da ne izginu, ili kad pristupaju k oltaru da služe i da pale žrtvu ognjenu Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Tada neka peru ruke svoje i noge svoje da ne izginu. To neka im bude uredba vječna Aronu i sjemenu njegovu od koljena do koljena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Uzmi mirisa najboljih: smirne najčistije pet stotina sikala i cimeta mirisavoga pola toliko, dvjesta pedeset, i iđirota takođe dvjesta pedeset,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I kasije pet stotina mjerom svetom, i ulja maslinova jedan in.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I od toga načini ulje za sveto pomazanje, ulje najbolje vještinom apotekarskom; to da bude ulje svetoga pomazanja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I njim pomaži šator od sastanka i kovčeg od svjedočanstva,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I sto i sve sprave njegove, i svijetnjak i sprave njegove, i oltar kadioni,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I oltar na kojem se prinosi žrtva paljenica, i sve sprave njegove, i umivaonicu i podnožje njezino.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Tako ćeš ih osvetiti, te će biti svetinja nad svetinjom, i što ih se god dotakne biće sveto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Pomaži i Arona i sinove njegove, i osvetićeš ih da mi budu sveštenici.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A sinovima Izrailjevijem kaži i reci: ovo neka mi bude ulje svetoga pomazanja od koljena do koljena vašega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Tijelo čovječije neka se ne maže njim, niti pravite takoga ulja kako je ono; sveto je, neka vam bude sveto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Ako li bi ko načinio tako ulje ili namazao njim drugoga, istrijebiće se iz naroda svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I reče Gospod Mojsiju: uzmi mirisa, stakte, oniha i halvana mirisavoga, i tamjana čistoga, koliko jednoga toliko drugoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I od toga načini kad, sastavljen vještinom apotekarskom, čist i svet.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I istucavši ga nasitno, metaćeš ga pred svjedočanstvom u šatoru od sastanka, gdje ću se sastajati s tobom; to neka vam bude svetinja nad svetinjama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 A takvoga kada kakav načiniš nemojte sebi praviti; to neka ti je svetinja za Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Ako li bi ko načinio taki da ga miriše, istrijebiće se iz naroda svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga