1 A ti uzmi k sebi Arona brata svojega sa sinovima njegovijem između sinova Izrailjevih da mi budu sveštenici, Aron i Nadav i Avijud i Eleazar i Itamar, sinovi Aronovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I načini svete haljine Aronu bratu svojemu za čast i diku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I kaži svijem ljudima vještijem, koje sam napunio duha mudrosti, neka načine haljine Aronu, da se posveti da mi bude sveštenik.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A ovo su haljine što će načiniti: naprsnik i oplećak i plašt, košulja vezena, kapa i pojas. Te haljine svete neka naprave Aronu bratu tvojemu i sinovima njegovijem, da mi budu sveštenici,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I neka uzmu zlata i porfire i skerleta i crvca i tankoga platna;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I neka načine oplećak od zlata i od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga, vezen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Dvije poramenice neka budu na njemu, koje će se sastavljati na dva kraja, da se drži zajedno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A pojas na njemu neka bude naprave iste kao i on, od zlata, od porfire, od skerleta, od crvca i od tankoga platna uzvedenoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I uzmi dva kamena oniha, i na njima izreži imena sinova Izrailjevih,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Šest imena njihovijeh na jednom kamenu, a šest imena ostalijeh na drugom kamenu po redu kako se koji rodio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Vještinom kamenarskom, kojom se režu pečati, izrezaćeš na ta dva kamena imena sinova Izrailjevijeh, i optoči ih zlatom unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I metni ta dva kamena na poramenice oplećku, da budu kameni za spomen sinovima Izrailjevijem, i Aron da nosi imena njihova pred Gospodom na oba ramena svoja za spomen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I načini kopče od zlata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I dva lanca od čistoga zlata načini jednaka pletena, i objesi lance pletene o kopče.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I naprsnik sudski načini naprave vezene onake kao oplećak, od zlata, od porfire, od skerleta, od crvca i od tankoga platna uzvedenoga načini ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Neka bude četvorouglast i dvostruk, u dužinu s pedi i u širinu s pedi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I udari po njemu drago kamenje, u četiri reda neka bude kamenje. U prvom redu: sardonih, topaz i smaragad;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A u drugom redu: karbunkul, safir i dijamanat;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A u trećem redu: ligur i ahat i ametist;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A u četvrtom redu: hrisolit, onih i jaspid; neka budu ukovani u zlato u svom redu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I tijeh kamena s imenima sinova Izrailjevijeh biće dvanaest po imenima njihovijem, da budu rezani kao pečat, svaki sa svojim imenom, za dvanaest plemena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I na naprsnik metni lance jednake, pletene, od čistoga zlata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I dvije grivne zlatne načini na naprsnik, i metni dvije grivne na dva kraja naprsniku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Pa provuci dva lanca zlatna kroz dvije grivne na krajevima naprsniku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A druga dva kraja od dva lanca zapni za dvije kopče, i metni na poramenice od oplećka sprijed.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I načini druge dvije grivne zlatne, i metni ih na druga dva kraja naprsniku iznutra na strani koja je od oplećka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I načini još dvije zlatne grivne, i metni ih na poramenice od oplećka ozdo prema sastavcima njegovijem, više pojasa na oplećku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Tako neka vežu naprsnik grivne njegove za grivne na oplećku vrvcom od porfire, da stoji nad pojasom od oplećka, i da se ne odvaja naprsnik od oplećka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I neka nosi Aron imena sinova Izrailjevih na naprsniku sudskom na srcu svom kad ulazi u svetinju za spomen pred Gospodom vazda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I metni na naprsnik sudski Urim i Tumim, da bude na srcu Aronu kad ulazi pred Gospoda, i Aron će nositi sud sinova Izrailjevih na srcu svom pred Gospodom vazda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I načini plašt pod oplećak sav od porfire.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I ozgo neka bude prorez u srijedi, i neka bude optočen prorez svuda unaokolo trakom tkanijem, kao prorez u oklopa, da se ne razdre.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A po skutu mu načini šipke od porfire i od skerleta i od crvca svuda unaokolo, i među njima zlatna zvonca svuda unaokolo:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Zvonce zlatno pa šipak, zvonce zlatno pa šipak po skutu od plašta svuda unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I to će biti na Aronu kad služi, da se čuje glas kad ulazi u svetinju pred Gospoda i kad izlazi, da ne pogine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I načini ploču od čistoga zlata, i na njoj izreži kao na pečatu: svetinja Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 I veži je vrvcom od porfire za kapu, sprijed na kapi da stoji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I biće na čelu Aronovu, da nosi Aron grijehe svetijeh prinosa koje prinesu sinovi Izrailjevi u svijem darovima svojih svetijeh prinosa; biće na čelu njegovu vazda, da bi bili mili Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I načini košulju od tankoga platna izmetanoga, i načini kapu od tankoga platna, a pojas načini vezen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I sinovima Aronovijem načini košulje, i načini im pojase, i kapice im načini za čast i diku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Pa to obuci Aronu bratu svojemu i sinovima njegovijem, i pomaži ih i napuni im ruke i posveti ih da mi budu sveštenici.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 I načini im gaće lanene, da se pokrije golo tijelo; od bedara do dno stegna da budu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 I to neka je na Aronu i na sinovima njegovijem kad ulaze u šator od sastanka ili kad pristupaju k oltaru da služe u svetinji, da ne bi noseći grijehe poginuli. Ovo će biti uredba vječna njemu i sjemenu njegovu nakon njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga