1 I načini oltar od drveta sitima, pet lakata u dužinu i pet lakata u širinu, četvorouglast da bude oltar, tri lakta visok.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I na četiri ugla načini mu rogove, iz njega da izlaze rogovi, i okovaćeš ga u mjed.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I načinićeš mu lonce za pepeo i lopatice i kotliće i viljuške i mašice; sve mu posuđe načini od mjedi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I načini mu rešetku od mjedi kao mrežu, i načini u rešetke četiri biočuga od mjedi na četiri ugla njezina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I metni je ispod oltara unaokolo, da bude rešetka do sredine oltara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Načini i poluge oltaru, poluge od drveta sitima, i okuj ih u mjed.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I poluge da se provuku kroz biočuge, da budu poluge s dvije strane oltaru, kad se nosi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Načinićeš ga od dasaka da bude iznutra šupalj; kao što ti je pokazano na gori tako neka načine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I načinićeš trijem šatoru na južnoj strani; zavjesi trijemu da budu od tankoga platna uzvedenoga, sto lakata u dužinu na jednoj strani.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I dvadeset stupova i pod njih dvadeset stopica od mjedi, a kuke na stupovima i pasovi njihovi od srebra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Tako i sa zapadne strane da budu zavjesi sto lakata dugi, i dvadeset stupova i dvadeset stopica od mjedi, na stupovima kuke i njihovi pasovi od srebra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A širina će trijemu imati sa zapadne strane zavjese od pedeset lakata, deset stupova za njih i deset stopica pod njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A na prednjoj strani prema istoku biće trijem širok pedeset lakata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Od petnaest lakata neka budu zavjesi na jednoj strani, i za njih tri stupa i tri stopice pod njih;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Na drugoj strani zavjesi od petnaest lakata, i tri stupa za njih i tri stopice pod njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A nad vratima od trijema zavjes od dvadeset lakata od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga, vezen, i četiri stupa za nj, i pod njih četiri stopice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Svi stupovi u trijemu unaokolo da budu opasani srebrom, i kuke da su im srebrne a stopice od mjedi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 U dužinu će trijem imati sto lakata, u širinu pedeset svuda, a u visinu pet lakata, da bude od tankoga platna uzvedenoga, a stopice od mjedi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Sve posuđe u šatoru za svaku službu, i sve kolje u njemu i sve kolje u trijemu da bude od mjedi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I ti zapovjedi sinovima Izrailjevim da ti donesu ulja maslinova čistoga cijeđenoga za vidjelo, da bi žišci gorjeli svagda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 U šatoru od sastanka pred zavjesom, koji će zaklanjati svjedočanstvo, neka ih Aron i sinovi njegovi spremaju da gore od večera do jutra pred Gospodom. To neka je uredba vječna koljenima njihovijem među sinovima Izrailjevim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga