1 A šator ćeš načiniti od deset zavjesa od tankoga platna uzvedenoga i od porfire i od skerleta i od crvca; i po njima da budu vezeni heruvimi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Jedan zavjes neka bude dvadeset i osam lakata dug i četiri lakta širok; svi zavjesi da budu jedne mjere.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Pet zavjesa neka se sastavljaju jedan s drugim, i pet drugih zavjesa neka se sastavljaju jedan s drugim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I načini petlje od porfire po kraju jednoga zavjesa, gdje će se krajevi sastavljati, i tako načini po kraju drugoga zavjesa, gdje će se krajevi sastavljati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Pedeset petalja načini na jednom zavjesu, a pedeset petalja načini na kraju drugoga zavjesa, gdje će se sastavljati s drugim, a petlje da budu jedna prema drugoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I načini pedeset kuka od zlata, da zapneš zavjese jedan za drugi kukama, i tako će biti šator jedan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I načini zavjese od kostrijeti za naslon nad šatorom; jedanaest takih zavjesa načini.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Zavjes jedan neka bude trideset lakata dug, a širok četiri lakta; tijeh jedanaest zavjesa da su jedne mjere.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I sastavi pet zavjesa zajedno, a šest ostalijeh zajedno, na dvoje ćeš previti šesti zavjes s prednje strane naslonu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I načini pedeset petalja na stražnjem kraju prvoga zavjesa, gdje će se sastavljati, a pedeset petalja na kraju drugoga zavjesa, gdje će se sastavljati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I načini kuka mjedenijeh pedeset, i zapni kuke na petlje, i sastavi naslon, da bude jedno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A što je više u zavjesa na naslonu, polovina zavjesa što pretječe, neka visi na stražnjoj strani šatoru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I lakat s jedne strane a lakat s druge strane što ima više u dužinu u zavjesa na naslonu, neka visi šatoru sa strane i tamo i amo, da ga zaklanja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I načini pokrivač naslonu od koža ovnujskih crvenih obojenih, i svrh njega pokrivač od koža jazavčjih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I načini za šator daske od drveta sitima, koje će stajati pravo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Deset lakata neka bude svaka daska duga a podrug lakta široka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Dva čepa neka budu na dasci, jedan prema drugome najednako; tako načini na svakoj dasci za šator.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Tako načini daske za šator, dvadeset dasaka na južnoj strani.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A pod dvadeset dasaka načini četrdeset stopica od srebra: dvije stopice pod jednu dasku za dva čepa njezina, i dvije stopice pod drugu dasku za dva čepa njezina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A na drugoj strani šatora prema sjeveru dvadeset dasaka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Sa četrdeset stopica srebrnijeh, dvije stopice pod jednu dasku i dvije stopice pod drugu dasku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A na zapadnoj strani šatora načini šest dasaka,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I dvije daske na dva ugla od šatora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I one neka se sastavljaju ozdo i neka se sastavljaju ozgo biočugom; tako neka bude u obje koje će biti na oba ugla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Tako će biti osam dasaka sa stopicama srebrnijem, sa šesnaest stopica, dvije stopice pod jednu dasku a dvije stopice pod drugu dasku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I načini prijevornice od drveta sitima, pet za daske na jednoj strani šatora,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I pet prijevornica za daske na drugoj strani šatora, i pet prijevornica za daske na zapadnoj strani šatora do oba ugla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A srednja prijevornica da ide preko srijede dasaka od jednoga kraja do drugoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A daske okuj zlatom, i biočuge im načini od zlata, da se kroz njih provuku prijevornice, a i prijevornice okuj zlatom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Tako ćeš podignuti šator po slici koja ti je pokazana na gori.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I načini zavjes od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga, i po njemu neka budu vezeni heruvimi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I objesi ga o četiri stupa od drveta sitima, okovana zlatom, sa kukama zlatnim, na četiri stopice srebrne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I objesi zavjes o kuke, i unesi za zavjes kovčeg od svjedočanstva, da vam zavjes rastavlja svetinju od svetinje nad svetinjama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I metni zaklopac na kovčeg od svjedočanstva u svetinji nad svetinjama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I namjesti sto pred zavjes a svijetnjak prema stolu na južnoj strani šatora, da sto stoji na sjevernoj strani.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I na vrata naslonu načinićeš zavjes od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga, vezen;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 I za taj zavjes načinićeš pet stupova od drveta sitima, koje ćeš okovati zlatom, sa kukama zlatnijem, i salićeš za njih pet stopica od mjedi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga