1 I Gospod reče Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Reci sinovima Izrailjevim da mi skupe prilog: od svakoga koji drage volje da uzmite prilog meni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A ovo je prilog što ćete uzimati od njih, zlato i srebro i mjed,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I porfiru i skerlet i crvac i tanko platno i kostrijet,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I kože ovnujske crvene obojene, i kože jazavčje, i drvo sitim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ulje za vidjelo, mirise za ulje pomazanja i za mirisavi kad,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Kamenje onihovo i kamenje za ukivanje na oplećak i naprsnik.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I neka mi načine svetinju, da među njima nastavam;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Kao što ću ti pokazati sliku od šatora i sliku od svijeh stvari njegovijeh, tako da načinite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Neka načine kovčeg od drveta sitima, u dužinu od dva lakta i po, a u širinu od podrug lakta, i u visinu od podrug lakta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I pokuj ga čistim zlatom, iznutra i spolja pokuj ga; i ozgo mu načini zlatan vijenac unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I salij mu četiri biočuga od zlata, i metni mu ih na četiri ugla, da mu s jedne strane budu dva biočuga i s druge strane dva biočuga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I načini poluge od drveta sitima, i okuj ih u zlato.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I provuci poluge kroz biočuge s obje strane kovčegu, da se o njima nosi kovčeg;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 U biočuzima na kovčegu neka stoje poluge, da se ne vade iz njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Pa u kovčeg metni svjedočanstvo, koje ću ti dati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I načini zaklopac od čistoga zlata, u dužinu od dva lakta i po, a u širinu od podrug lakta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I načini dva heruvima zlatna, jednostavne ih načini, na dva kraja zaklopcu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I načini heruvima jednoga na jednom kraju a drugoga heruvima na drugom kraju; na zaklopcu načinite dva heruvima na oba kraja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I neka heruvimi rašire krila u vis da zaklanjaju krilima zaklopac, i neka budu licem okrenuti jedan drugom, prema zaklopcu neka su okrenuta lica heruvimima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I metnućeš zaklopac ozgo na kovčeg, a u kovčeg ćeš metnuti svjedočanstvo, koje ću ti dati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I tu ću se sastajati s tobom i govoriću ti ozgo sa zaklopca između dva heruvima, koji će biti na kovčegu od svjedočanstva, sve što ću ti zapovijedati za sinove Izrailjeve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Načini i sto od drveta sitima, u dužinu od dva lakta, a u širinu od jednog lakta, a u visinu od podrug lakta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I pokuj ga čistijem zlatom, i načini mu vijenac zlatan unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I načini mu oplatu unaokolo s podlanice, i načini zlatan vijenac oko oplate.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I načini mu četiri biočuga od zlata, i metni mu te biočuge na četiri ugla koji će mu biti kod četiri noge.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Pod oplatom neka budu biočuzi, da u njima stoje poluge da se nosi sto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A poluge načini od drveta sitima, i okuj ih zlatom da se o njima nosi sto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I načini mu zdjele i čaše i vijedra i kutliće, kojima će se preljevati, a načinićeš ih od čistoga zlata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I metaćeš na sto hljebove, da su postavljeni svagda preda mnom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I načini svijetnjak od čistoga zlata, jednostavan neka bude svijetnjak; stup i grane i čašice, jabuke i cvjetovi neka budu u njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A šest grana neka mu izlazi sa strana, tri grane s jedne strane svijetnjaka a tri grane s druge strane svijetnjaka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Tri čašice kao badem neka budu na jednoj grani i jabuka i cvijet, i tri čašice kao badem i jabuka i cvijet na drugoj grani; tako neka bude na šest grana što izlaze iz svijetnjaka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I na samom svijetnjaku neka budu četiri čašice kao badem i jabuke i cvjetovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Jedna jabuka pod dvije grane što izlaze iz njega, i jedna jabuka pod druge dvije grane što izlaze iz njega, i jedna jabuka pod druge dvije grane što izlaze iz njega; tako će biti pod šest grana što će izlaziti iz svijetnjaka;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Jabuke i grane njihove iz njega neka izlaze; sve jednostavno od čistoga zlata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 I načinićeš mu sedam žižaka, i palićeš ih da svijetle sa svake strane;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I usekači i spremice za gar neka budu od čistoga zlata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Od talanta čistoga zlata neka bude načinjen sa svijem tijem spravama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I gledaj, te načini sve ovo po slici koja ti je pokazana na gori.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga