1 I reče Mojsiju: izađi gore ka Gospodu ti i Aron i Nadav i Avijud i sedamdeset starješina Izrailjevih, i poklonite se izdaleka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I Mojsije sam neka pristupi ka Gospodu, a oni neka ne pristupe; i narod neka ne ide na gore s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I dođe Mojsije, i kaza narodu sve riječi Gospodnje i sve zakone. I odgovori narod jednijem glasom i rekoše: činićemo sve što je rekao Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I napisa Mojsije sve riječi Gospodnje, i ustavši rano načini oltar pod gorom i dvanaest stupova za dvanaest plemena Izrailjevih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I posla mladiće između sinova Izrailjevih, koji prinesoše žrtve paljenice i prinesoše teoce na žrtve zahvalne Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I uzevši Mojsije polovinu krvi, metnu u zdjele, a polovinu krvi izli na oltar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I uze knjigu zavjetnu i pročita narodu. A oni rekoše: što je god rekao Gospod činićemo i slušaćemo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A Mojsije uze krv, i pokropi njom narod, i reče: evo krv zavjeta, koji učini Gospod s vama za sve riječi ove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Potom otide gore Mojsije i Aron, Nadav i Avijud, i sedamdeset starješina Izrailjevih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I vidješe Boga Izrailjeva, i pod nogama njegovijem kao djelo od kamena safira i kao nebo kad je vedro.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I ne pruži ruke svoje na izabrane između sinova Izrailjevih, nego vidješe Boga, pa jedoše i piše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I reče Gospod Mojsiju: popni se k meni na goru, i ostani ovdje, i daću ti ploče od kamena, zakon i zapovijesti, koje sam napisao, da ih učiš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Tada usta Mojsije s Isusom, koji ga služaše, i izađe Mojsije na goru Božiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A starješinama reče: sjedite tu dok se vratimo k vama; a eto Aron i Or s vama; ko bi imao što, neka ide k njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I otide Mojsije na goru, a oblak pokri goru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I bijaše slava Gospodnja na gori Sinajskoj, i oblak je pokrivaše šest dana; a u sedmi dan viknu Mojsija ispred oblaka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I slava Gospodnja bješe po viđenju kao oganj koji sažiže na vrh gore pred sinovima Izrailjevim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I Mojsije uđe usred oblaka, i pope se na goru; i osta Mojsije na gori četrdeset dana i četrdeset noći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga