1 Ne iznosi lažnijeh glasova; ne pristaj s bezbožnikom da svjedočiš krivo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ne idi za množinom na zlo, i ne govori na sudu povodeći se za većim brojem da se izvrne pravda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Siromahu u parnici njegovoj ne gledaj što je siromah.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ako naiđeš na vola neprijatelja svojega ili na magarca njegova, gdje je zalutao, odvedi ga k njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ako vidiš gdje je nenavidniku tvojemu pao magarac pod teretom svojim, nemoj da ga ostaviš, nego mu pomozi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Nemoj izvrnuti pravde siromahu svojemu u parnici njegovoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Riječi lažne kloni se, i bezazlenoga i pravoga nemoj ubiti, jer neću opravdati bezbožnika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ne uzimaj poklona, jer poklon zašljepljuje okate i izvrće riječi pravima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Došljake ne cvijeli, jer vi znate kaka je duša došljaku, jer ste bili došljaci u zemlji Misirskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Šest godina zasijevaj zemlju svoju i sabiraj rod njezin;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A sedme godine ostavi je neka počine, da jedu siromasi naroda tvojega, a što iza njih ostane neka jedu zvijeri poljske; tako radi i s vinogradom svojim i s maslinikom svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Šest dana radi poslove svoje, a u sedmi dan počini, da se odmori vo tvoj i magarac tvoj, i da odahne sin robinje tvoje i došljak.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Držite se svega što sam vam kazao. Ne pominjite imena bogova tuđih, i da se ne čuje iz usta vaših.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Tri puta preko godine svetkuj mi:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Praznik prijesnijeh hljebova drži; sedam dana jedi hljebove prijesne, kao što sam ti zapovjedio, na vrijeme, mjeseca Aviva, jer si tada izašao iz Misira; i niko da ne izađe preda me prazan;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I praznik žetve prvina od truda tvojega što posiješ u polju svojem; i praznik berbe na svršetku svake godine, kad sabereš trud svoj s njive.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Tri puta preko godine sve muškinje tvoje da izlazi pred Gospoda Boga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Krvi od žrtve moje ne prinosi uz hljebove kisele, i pretilina praznika mojega da ne prenoći do jutra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Prvine od prvoga roda zemlje svoje donesi u kuću Gospoda Boga svojega; nemoj kuhati jagnjeta u mlijeku majke njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Evo, ja šaljem anđela svojega pred tobom da te čuva na putu, i da te odvede na mjesto koje sam ti pripravio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Čuvaj ga se, i slušaj ga, nemoj da ga rasrdiš, jer vam neće oprostiti grijeha, jer je moje ime u njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Nego ako ga dobro uzaslušaš i ustvoriš sve što kažem, ja ću biti neprijatelj tvojim neprijateljima i protivnik tvojim protivnicima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Jer će anđeo moj ići pred tobom i odvešće te u zemlju Amorejsku i Hetejsku i Ferezejsku i Hananejsku i Jevejsku i Jevusejsku, i ja ću ih istrijebiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Nemoj se klanjati bogovima njihovijem niti im služiti, ni činiti što oni čine, nego ih sasvijem obori i likove njihove sasvijem izlomi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I služite Gospodu Bogu svojemu, i on će blagosloviti hljeb tvoj i vodu tvoju; i ukloniću bolest između vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Neće biti pometkinje ni nerotkinje u zemlji tvojoj; i broj dana tvojih napuniću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Pustiću strah svoj pred tobom, i uplašiću svaki narod na koji dođeš, i obratiću k tebi pleći svijeh neprijatelja tvojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Poslaću i stršljene pred tobom, da tjeraju Jeveje, Hananeje i Heteje ispred tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Neću ih otjerati ispred tebe za jednu godinu, da ne opusti zemlja i da se zvjerje poljsko ne namnoži na tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Pomalo ću ih odgoniti ispred tebe dokle se ne namnožiš i zauzmeš zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I postaviću međe tvoje od Mora Crvenoga do mora Filistejskoga i od pustinje do rijeke; jer ću vama u ruke dati one koji žive u onoj zemlji da ih otjeraš ispred sebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Nemoj hvatati vjere s njima ni s bogovima njihovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Neka ne sjede u zemlji tvojoj, da te ne navrate da se ogriješiš o mene, jer bi služio bogovima njihovijem, i to bi ti bila zamka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga