1 Ko ukrade vola ili ovcu ili kozu, i zakolje ili proda, da vrati pet volova za jednoga vola, a četiri ovce ili koze za jednu ovcu ili kozu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ako se lupež uhvati gdje potkopava, te bude ranjen tako da umre, da ne bude kriv za krv onaj koji ga bude ubio;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ali ako se bude sunce rodilo, da je kriv za krv. A lupež sve da naknadi; ako li ne bi imao, onda da se on proda za svoju krađu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ako se nađe što je pokrao u njegovoj ruci živo, bio vo ili magarac ili ovca ili koza, da vrati dvostruko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ko potre njivu ili vinograd pustivši stoku svoju da pase po tuđoj njivi, da naknadi najboljim sa svoje njive i najboljim iz svoga vinograda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ako izađe vatra i naiđe na trnje, pa izgori stog ili žito koje još stoji ili njiva, da naknadi onaj koji je zapalio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ako ko da bližnjemu svojemu novce ili posuđe na ostavu, pa se ukrade iz kuće njegove, ako se nađe lupež, da plati dvojinom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ako li se ne nađe lupež, onda gospodar od one kuće da stane pred sudije da se zakune da nije posegao rukom svojom na stvar bližnjega svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Za svaku stvar za koju bi bila raspra, ili za vola ili za magarca ili za ovcu ili za kozu, ili za haljinu, za svaku stvar izgubljenu, kad ko kaže da je njegova, pred sudije da dođe raspra obojice, pa koga osude sudije, onaj da vrati bližnjemu svojemu dvojinom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ako ko da bližnjemu svojemu da čuva magarca ili vola ili ovcu ili kozu ili kako god živinče, pa ugine ili ohrone, ili ga ko otjera a da niko ne vidi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Zakletva Gospodnja neka bude između njih, da nije posegao rukom svojom na stvar bližnjega svojega, i gospodar od stvari neka pristane, a onaj da ne plati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ako li mu bude ukradeno, neka plati gospodaru njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ako li ga bude rastrgla zvjerka da donese od njega svjedodžbu, i da ne plati što je rastrgnuto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ako ko uzme u bližnjega svojega živinče na poslugu, pa ohrone ili ugine, a gospodar mu ne bude kod njega, da plati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ako li gospodar bude kod njega, da ne plati. Ako li bude najmljeno, da plati samo najam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ko bi prevario djevojku, koja nije zaručena, te bi spavao s njom, da joj da prćiju i uzme je za ženu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A ako mu je otac njezin ne bi htio dati, da da novaca koliko ide u prćiju djevojci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Vještici ne daj da živi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ko bi obležao živinče, da se pogubi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ko žrtvu prinosi bogovima drugim osim jedinoga Gospoda, da se istrijebi kao prokletnik.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Došljaku nemoj činiti krivo niti ga cvijeliti, jer ste bili došljaci u zemlji Misirskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Nemojte cvijeliti udovice i sirote.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ako li koju cvijeliš u čem god, i poviče k meni, čuću viku njezinu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I zapaliće se gnjev moj, i pobiću vas mačem, pa će vaše žene biti udovice i vaša djeca sirote.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Kad daš u zajam novaca narodu mojemu, siromahu koji je kod tebe, nemoj mu biti kao kamatnik, ne udarajte na nj kamate.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Ako uzmeš u zalogu haljinu bližnjemu svojemu, vrati mu je prije nego sunce zađe;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Jer mu je to sve odijelo čim zaklanja tijelo svoje; u čem će spavati? pa kad poviče k meni, ja ću ga čuti, jer sam milostiv.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Nemoj psovati sudija, i starješini naroda svojega ne govori ružno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Od ljetine svoje i od žitkih stvari svojih nemoj se zatezati da prineseš prvine; prvenca između sinova svojih meni da daš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Tako čini s volom svojim i s ovcom i s kozom; sedam dana neka bude s majkom svojom, a osmoga dana da ga daš meni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Bićete mi sveti ljudi; mesa u polju rastrgnuta ne jedite, bacite ga psima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga