1 A ovo su zakoni koje ćeš im postaviti:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ako kupiš roba Jevrejina, šest godina neka ti služi, a sedme nek otide slobodan bez otkupa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ako bude došao inokosan, neka i otide inokosan; ako li bude imao ženu, neka ide i žena s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ako ga gospodar njegov oženi, i žena mu rodi sinove ili kćeri, žena s djecom svojom neka bude gospodaru njegovu, a on neka otide sam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ako li rob reče tvrdo: ljubim gospodara svojega, ženu svoju i djecu svoju, neću da idem da budem slobodan,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Onda neka ga dovede gospodar njegov pred sudije i postavi na vratima ili kod dovratka, i ondje neka mu gospodar probuši uho šilom, pa neka mu robuje dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ako ko proda kćer svoju da bude robinja, da ne odlazi kao robovi što odlaze.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ako ne bude po volji gospodaru svojemu, i on je ne uzme za ženu, neka je pusti na otkupe; ali da nema vlasti prodati je u tuđ narod učinivši joj nevjeru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ako li je zaruči sinu svojemu, da joj učini po pravu koje imaju kćeri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ako li uzme drugu, da joj ne umali hrane ni odijela ni zajednice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ako joj ovo troje ne učini, onda nek otide bez otkupa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ko udari čovjeka, te umre, da se pogubi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ako li ne bude htio, nego mu ga Bog dade u ruke, odrediću ti mjesto kuda može uteći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ako bi ko nahvalice ustao na bližnjega svojega da ga ubije iz prijevare, odvuci ga i od oltara mojega da se pogubi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ko udari oca svojega ili mater svoju, da se pogubi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ko ukrade čovjeka i proda ili se nađe u njegovijem rukama, da se pogubi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ko opsuje oca svojega ili mater svoju, da se pogubi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Kad se svade ljudi, pa jedan udari drugoga kamenom ili pesnicom, ali onaj ne umre nego padne u postelju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ako se pridigne i izađe o štapu, da ne bude kriv onaj koji je udario, samo dangubu da mu naknadi i svu vidarinu da plati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ko udari roba svojega ili robinju štapom tako da mu umre pod rukom, da je kriv;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ali ako preživi dan ili dva, da nije kriv, jer je njegov novac.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Kad se svade ljudi, pa koji od njih udari trudnu ženu tako da izađe iz nje dijete, ali se ne dogodi smrt, da plati globu koliko muž ženin reče, a da plati preko sudija;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ako li se dogodi smrt, tada ćeš uzeti život za život,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nogu za nogu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Užeg za užeg, ranu za ranu, modricu za modricu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Ako ko udari po oku roba svojega ili robinju svoju, te mu pokvari oko, da ga otpusti slobodna za oko njegovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I ako izbije zub robu svojemu ili robinji svojoj, da ga pusti slobodna za zub njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Ako vo ubode čovjeka ili ženu, te umre, da se vo zaspe kamenjem i da se ne jede meso od njega, a gospodar od vola da nije kriv.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Ali ako je vo prije bio bodač i gospodar njegov znao za to pa ga nije čuvao, te ubije čovjeka ili ženu, vo da se zaspe kamenjem, i gospodar njegov da se pogubi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Ako mu se odredi da se otkupi, neka da otkup za život svoj, koliko mu se odredi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Ako ubode sina ili kćer, da mu bude po istom zakonu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Ako li roba ubode vo ili robinju, da da gospodaru njihovu trideset sikala srebra i vo da se zaspe kamenjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Ako ko otkrije jamu ili iskopa jamu a ne pokrije, pa upadne vo ili magarac,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Da naknadi gospodar od jame i plati novcem gospodaru njihovu, a što je uginulo da je njegovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Ako vo jednoga ubode vola drugome, te pogine, onda da prodadu vola živoga i novce da podijele, tako i ubijenoga vola da podijele.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Ako li se znalo da je vo prije bio bodač pa ga nije čuvao gospodar njegov, da da vola za vola, a ubijeni neka bude njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga