1 Prvoga dana trećega mjeseca, pošto izađoše sinovi Izrailjevi iz Misira, toga dana dođoše u pustinju Sinajsku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Krenuvši se iz Rafidina dođoše u pustinju Sinajsku, i stadoše u oko u pustinji, a oko načiniše Izrailjci ondje pod gorom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I Mojsije izađe na goru k Bogu; i povika mu Gospod s gore govoreći: ovako kaži domu Jakovljevu, i reci sinovima Izrailjevim:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Vidjeli ste šta sam učinio Misircima i kako sam vas kao na krilima orlovijem nosio i doveo vas k sebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A sada ako dobro uzaslušate glas moj i uščuvate zavjet moj, bićete moje blago mimo sve narode, premda je moja sva zemlja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I bićete mi carstvo svešteničko i narod svet. To su riječi koje ćeš kazati sinovima Izrailjevim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A Mojsije dođe i sazva starješine narodne; i kaza im sve ove riječi koje mu Gospod zapovjedi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A sav narod odgovori složno i reče: što je god kazao Gospod činićemo. I Mojsije javi Gospodu riječi narodne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A Gospod reče Mojsiju: evo, ja ću doći k tebi u gustom oblaku, da narod čuje kad ti stanem govoriti i da ti vjeruje dovijeka. Jer Mojsije bješe javio Gospodu riječi narodne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I reče Gospod Mojsiju: idi k narodu, i osveštaj ih danas i sjutra, i neka operu haljine svoje;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I neka budu gotovi za treći dan, jer će u treći dan sići Gospod na goru Sinajsku pred svijem narodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A postavićeš narodu među unaokolo, i reći ćeš: čuvajte se da ne stupite na goru i da se ne dotaknete kraja njezina; što se god dotakne gore, poginuće;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Toga da se niko ne dotakne rukom, nego kamenjem da se zaspe ili da se ustrijeli, bilo živinče ili čovjek, da ne ostane u životu. Kad rog zatrubi otežući onda neka pođu na goru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I Mojsije siđe s gore k narodu; i osvešta narod, i opraše haljine svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I reče narodu: budite gotovi za treći dan, i ne liježite sa ženama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A treći dan kad bi ujutru, gromovi zagrmješe i munje zasijevaše, i posta gust oblak na gori, i zatrubi truba veoma jako, da zadrhta sav narod koji bijaše u okolu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Tada Mojsije izvede narod iz okola pred Boga, i stadoše ispod gore.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A gora se Sinajska sva dimljaše, jer siđe na nju Gospod u ognju; i dim se iz nje podizaše kao dim iz peći, i sva se gora tresijaše veoma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I truba sve jače trubljaše, i Mojsije govoraše a Bog mu odgovaraše glasom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I Gospod sišavši na goru Sinajsku, na vrh gore, pozva Mojsija na vrh gore; i izađe Mojsije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A Gospod reče Mojsiju: siđi, opomeni narod da ne prestupe međe da vide Gospoda, da ne bi izginuli od mene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I sami sveštenici, koji pristupaju ka Gospodu, neka se osveštaju, da ih ne bi pobio Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A Mojsije reče Gospodu: neće moći narod izaći na goru Sinajsku, jer si nas ti opomenuo rekavši: načini među gori i osveštaj je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A Gospod mu reče: idi, siđi, pa onda dođi ti i Aron s tobom; a sveštenici i narod neka ne prestupe međe da se popnu ka Gospodu, da ih ne bi pobio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I siđe Mojsije k narodu i kaza im.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga