1 I podiže se iz pustinje Sina sav zbor sinova Izrailjevih putem svojim po zapovjesti Gospodnjoj, i stadoše u oko u Rafidinu; a ondje ne bješe vode da narod pije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I narod se svađaše s Mojsijem govoreći: daj nam vode da pijemo. A on im reče: što se svađate sa mnom? što kušate Gospoda?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ali narod bješe ondje žedan vode, te vikaše narod na Mojsija, i govoraše: zašto si nas izveo iz Misira da nas i sinove naše i stoku našu pomoriš žeđu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A Mojsije zavapi ka Gospodu govoreći: šta ću činiti s ovijem narodom? Još malo pa će me zasuti kamenjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A Gospod reče Mojsiju: prođi pred narod, i uzmi sa sobom starješine Izrailjske, i štap svoj kojim si udario vodu uzmi u ruku svoju, i idi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A ja ću stajati pred tobom ondje na stijeni na Horivu; a ti udari u stijenu, i poteći će iz nje voda da pije narod. I učini Mojsije tako pred starješinama Izrailjskim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A mjesto ono prozva Masa i Meriva zato što se svađaše sinovi Izrailjevi i što kušaše Gospoda govoreći: je li Gospod među nama ili nije?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ali dođe Amalik da se bije s Izrailjem u Rafidinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A Mojsije reče Isusu: izberi nam ljude, te izađi i bij se s Amalikom; a ja ću sjutra stati na vrh brda sa štapom Božjim u ruci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I učini Isus kako mu reče Mojsije, i pobi se s Amalikom; a Mojsije i Aron i Or izađoše na vrh brda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I dokle Mojsije držaše u vis ruke svoje, nadbijahu Izrailjci, a kako bi spustio ruke, odmah nadbijahu Amaličani.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ali ruke Mojsiju otežaše, zato uzeše kamen i podmetnuše poda nj, te sjede; a Aron i Or držahu mu ruke jedan s jedne strane a drugi s druge, i ne klonuše mu ruke do zahoda sunčanoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I razbi Isus Amalika i narod njegov oštrijem mačem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Potom reče Gospod Mojsiju: zapiši to za spomen u knjigu, i kaži Isusu neka pamti da ću sasvijem istrijebiti spomen Amalikov ispod neba.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Tada načini Mojsije oltar, i nazva ga: Gospod zastava moja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I reče: što se ruka bješe podigla na prijesto Gospodnji, Gospod će ratovati na Amalika od koljena do koljena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga